ДСТУ 3960-2000

 

 

ДСТУ 3960-2000

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМИ ТРИВОЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ. СИСТЕМИ ОХОРОННОЇ І ОХОРОННО-ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ

 

Терміни та визначення

Видання офіційне

 

Київ

ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2000

 

ПЕРЕДМОВА

1. РОЗРОБЛЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ Головним управлінням Державної служби охорони при Міністерствівнутрішніх справ України

 

ВНЕСЕНО Міністерством внутрішніх справ України

 

2. ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держстандарту України від 6 квітня 2000 р. № 260

 

3. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

 

4. РОЗРОБНИКИ:  В. Шаповал  (керівник  розробки),  О.  Черкашин,  В.  Усольцев, Г. Макельський, О. Бовсуновський

 

ЗМІСТ

1. Галузь використання                                                                                                                 

2. Нормативні посилання                                                                                                             

3. Позначення і скорочення                                                                                                                     

4. Основні положення                                                                                                                   

5. Загальні поняття                                                                                                                        

6. Сповіщувачі                                                                                                                               

7. Прилади приймально-контрольні                                                                                                       

8. Оповіщувачі                                                                                                                               

9. Пристрої санкціонованого доступу та керування                                                                 

10 Центри спостереження та системи передавання тривожних сповіщень                           

Абетковий покажчик українських термінів                                                                               

Абетковий покажчик російських термінів                                                                                             

Додаток А Загальнотехнічні поняття                                                                                          

Абетковий покажчик українських термінів                                                                               

Абетковий покажчик російських термінів                                                                                             

Додаток Б Перелік позначень і скорочень, які рекомендовано для застосовування

в НД системи охоронної і охоронно-пожежної сигналізації                                                    

 

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

СИСТЕМИ ТРИВОЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ

 

СИСТЕМИ ОХОРОННОЇ І ОХОРОННО-ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ

 

Терміни та визначення

 

 

СИСТЕМЫТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

 

СИСТЕМУ ОХРАННОЙ И ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Термины и определения

ALARM SYSTEMS

SYSTEMS OF THE SECURITY AND SECURITY-FIRE ALARM

Terms and definitions

Чинний від 2000-07-01

 

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Цей стандарт установлює терміни та визначення понять стосовно систем охоронної і охоронно-пожежної сигналізації, що є складовою частиною систем тривожної сигналізації.

Терміни, регламентовані в цьому стандарті, обов'язкові для використання в усіх видах нормативної документації, в довідковій та навчально-методичній літературі, що стосується систем тривожної сигналізації (систем охоронної і охоронно-пожежної сигналізації: сповіщувачів охоронних і охоронно-пожежних, приладів приймально-контрольних охоронних і охоронно-пожежних, пультів централізованого спостереження охоронних і охоронно-пожежних, систем передавання тривожних сповіщень охоронних і охоронно-пожежних, пристроїв керування охоронних і охоронно-пожежних, оповіщувачів охоронних і охоронно-пожежних, пристроїв санкціонованого доступу охоронних і охоронно-пожежних), а також для робіт із стандартизації або під час використання результатів цих робіт, включаючи програмні засоби для комп'ютерних систем.

 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2273-93 ССБП. Пожежна техніка. Терміни та визначення

ДСТУ 2624-94 Зв'язок телефонний. Системи сигналізації. Терміни та визначення

ДСТУ 2860-94 Надійність техніки. Терміни та визначення

ДСТУ 3396.2-97 Захист інформації. Технічний захист інформації. Терміни та визначення.

 

З ПОЗНАЧЕННЯ І СКОРОЧЕННЯ

Перелік позначень і скорочень, що застосовуються в цьому стандарті:

  • ТС — тривожна сигналізація;
  • ОС — охоронна сигналізація;
  • ОПС — охоронно-пожежна сигналізація;
  • ОіОПС — охоронна і охоронно-пожежна сигналізація;
  • ТС(ОіОПС) — тривожна сигналізація (охоронна і охоронно-пожежна сигналізація);
  • ТВК — теле(відео)контроль;
  • ТВС — теле(відео)спостереження.

 

4 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1       Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін.

Застосовані терміни-синоніми стандартизованого терміна в круглих дужках, позначені курсивом, мають широке розповсюдження поза сферою стандартизації, подані як довідкові і не є стандартизованими.

4.2       Подані визначення можна, в разі необхідності, змінювати, вводити до них похідні ознаки, розкриваючи значення використовуваних термінів, зазначаючи об'єкти, що входять в обсяг визначуваного поняття. Зміни не можуть порушувати обсяг і зміст понять, визначених в стандарті.

4.3       У стандарті, як довідкові, подані російські (ru) відповідники стандартизованих термінів, узяті з відповідних державних стандартів, а також визначення російською мовою.

Якщо визначення терміна російською мовою відсутнє в чинних державних російськомовних стандартах, то подається переклад терміна та визначення російською мовою в круглих дужках.

4.4       Терміни та визначення загальнотехнічних понять, які необхідні для розуміння тексту стандарту, подані в ДСТУ 2624 та ДСТУ 2860 та додатку А цього стандарту.

4.5       Терміни та визначення установок пожежної сигналізації згідно з ДСТУ 2273.

4.6       Стандартизовані терміни набрані напівжирним шрифтом, а синоніми — курсивом.

4.7       Для збереження цілісності термінологічної системи до стандарту включено вже стандартизовані терміни та визначення з посиланням на стандарт, у якому вони стандартизовані. Позначення стандарту, на який робиться посилання, наведено в круглих дужках після визначення.

4.8       У стандарті наведено абетковий покажчик термінів українською мовою та абетковий покажчик стандартизованих термінів російською мовою окремо.

4.9       Перелік позначень і скорочень, які слід застосовувати в НД системи охоронної і охоронно-пожежної сигналізації, подані в додатку Б.

4.10     Разом із стандартизованим терміном в круглих дужках прямим світлим шрифтом зазначено сферу його застосування в даному значенні.

 

5 ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ

5.1 тривога

Попереджування про наявність небезпеки для життя людини, для збереження майна або довкілля

ru

(тревога

Предупреждение о наличии опасности для жизни человека, для сохранения имущества или окружающей среды)

5.2 охоронна тривога

Тривога в разі проникнення та/або нападу

ru

(охранная тревога

Тревога в случае проникновения и/или нападения)

5.3 пожежна тривога

Тривога в разі пожежі

ru

(пожарная тревога

Тревога в случае пожара)

5.4 система тривожної сигналізації

Електричне обладнання, призначене для виявляння та попереджування про наявність небезпеки

ru

(система тревожной сигнализации Электрическое оборудование, предназначенное для обнаружения и предупреждения о наличии опасности)

5.5 система охоронної сигналізації

Електричне обладнання, що є складова частина системи тривожної сигналізації, призначене для виявляння та попереджування про наявність нападу та/або проникнення в підохоронні зони чи об'єкти

ru

(система охранной сигнализации

Электрическое оборудование, являющееся составной частью системы тревожной сигнализации, предназначенное для обнаружения и предупреждения о наличии нападения и/или проникновения в охраняемые зоны или объекты)

5.6 система охоронно-пожежної сигналізації

Електричне обладнання, що є складова частина системи тривожної сигналізації, призначене для виявляння та попереджування про наявність проникнення та/або нападу та/або пожежі в підохоронних зонах чи об'єктах

ru

(система охранно-пожарной сигнализации Электрическое оборудование, являющееся составной частью системы тревожной сигнализации, предназначенное для обнаружения и предупреждения о наличии проникновения и/или нападения и/или пожара в охраняемых зонах или объектах)

5.7 скомбінована система тривожної сигналізації

Система, призначена для виявляння та попереджування пронаявність декількох видів небезпеки (проникнення, напад, пожежа)

Примітка. Види небезпеки передбачені 5.33, 5.34, 5.35.

 

ru

 

(комбинированная система тревожной сигнализации

Система, предназначенная для обнаружения и предупреждения о наличии нескольких видов опасности (проникновение, нападение, пожар)

Примечание. Виды опасности, предусмотренные 5.33. 5.34. 5.35.)

5.8 автоматична система тривожної сигналізації

Система, що виявляє та попереджує про наявність небезпеки без участі людини

ru

(автоматическая система тревожной сигнализации

Система, которая обнаруживает и предупреждает о наличии опасности без участия человека)

5.9 автоматична система охоронної сигналізації

Система, що виявляє та попереджує про проникнення та/або напад без участі людини

ru

(автоматическая система охранной сигнализации

Система, которая обнаруживает и предупреждает о проникновении и/или нападении без участия человека)

5.10 автоматична система охоронно-пожежної сигналізації

Система, що виявляє та попереджує про проникнення та/або напад та/або пожежу без участі людини

ru

(автоматическая система охранно-пожарной сигнализации

Система, которая обнаруживает и предупреждает о проникновении и/или нападении и/или пожаре без участия человека)

5.11 автоматизована система тривожної сигналізації

Система, що виявляє та попереджує про наявність небезпеки з частковою безпосередньою участю людини

ru

(автоматизированная система тревожной сигнализации

Система, которая обнаруживает и предупреждает о наличии опасности с частичным непосредственным участием человека)

5.12 автоматизована система охоронної сигналізації

Система, що виявляє та попереджує про проникнення та/або напад з частковою безпосередньою участю людини

ru

(автоматизированная система охранной сигнализации

Система, которая обнаруживает и предупреждает о проникновении и/или нападении с частичным непосредственным участием человека)

5.13 автоматизована система охоронно-пожежної сигналізації

Система, що виявляє та попереджує про проникнення та/або напад та/або пожежу з частковою безпосередньою участю людини

ru

(автоматизированная система охранно-пожарной сигнализации

Система, которая обнаруживает и предупреждает о проникновении и/или нападении и/или пожаре с частичным непосредственным участием человека)

5.14 ручна система тривожної (охоронної і охоронно-пожежної) сигналізації

Система, режим тривоги якої задають або вмикають ручним або іншим неавтоматичним способом (наприклад, ножним)

ru

(ручная система тревожной (охранной и охранно-пожарной) сигнализации

Система, режим тревоги которой задают или включают ручным или другим неавтоматическим способом (например, ножным)

5.15 комплекс тривожної сигналізації

Сукупність систем (ОС і ОПС, ТВК і ТВС, контролювання доступу), що діють спільно і об'єднані для виконання завдань охоронного призначення

ru

(комплекс тревожной сигнализации

Совокупность систем (ОС и ОПС, ТВК и ТВН, контроля доступа), действующих совместно и бъединенных для выполнения задач охранного назначения)

5.16 система тривожної (охоронної і охоронно-пожежної) сигналізації спеціального призначення

Система тривожної (охоронної і охоронно-пожежної) сигналізації, яка призначена для функціонування в конкретних умовах, та виготовлена за спеціальним замовленням (визначеним замовником)

ru

(система тревожной (охранной и охранно-пожарной) сигнализации специального назначения

Система тревожной (охранной и охранно-пожарной) сигнализации, которая предназначена для функционирования в конкретных условиях и изготовленная по специальному заказу (определенному заказчиком))

5.17 товариство систем тривожної (охоронної і охоронно-пожежної) сигналізації

Організація, завданням якої є постачання та/або монтаж, та/або забезпечення функціонування систем ТС(ОіОПС)

ru

(общество систем тревожной (охранной и охранно-пожарной) сигнализации

Организация, задачей которой является поставка и/или монтаж, и/или обеспечение функционирования систем ТС(ОиОПС))

5.18 користувач систем тривожної (охоронної і охоронно-пожежної) сигналізації

Особа або організація, що користується послугами товариства систем ТС(ОіОПС) з метою постачання та/або монтажу та/або забезпечення функціонування систем ТС(ОіОПС)

ru

(пользователь систем тревожной (охранной и охранно-пожарной) сигнализации

Лицо или организация, пользующееся услугами общества систем ТС(ОиОПС) с целью поставки и/или монтажа и/или обеспечения функционирования систем ТС(ОиОПС))

5.19 підохоронна зона частина будівлі та/або території, де можлива небезпека (проникнення — для ОС, проникнення та/або пожежа — для ОПС) може бути виявлена системою ТС(ОЮПС)

ru

(охраняемая зона часть здания и/или территории, где возможная опасность (проникновение — для ОС, проникновение и/или пожар — для ОПС) может быть обнаружена системой ТС(ОиОПС))

5.20 підохоронний об'єкт

Приміщення та/або будівля, та/або транспортний засіб, та/або територія з розташованими на ній спорудами і транспортними засобами, де можлива небезпека (проникнення — для ОС, проникнення та/або пожежа — для ОПС) може бути виявлена системою ТС(ОіОПС)

 

ru

(охраняемый объект

Помещение и/или здание, и/или транспортное средство, и/или территория с расположенными на ней сооружениями и транспортными средствами, где возможная опасность (проникновение — для ОС, проникновение и/или пожар — для ОПС) может быть обнаружена системой

ТС(ОиОПС))

5.21 локальна підохоронна зона

Предмет та/або конкретне місце в під охоронній зоні, де можлива небезпека (проникнення—для ОС, проникнення та/або пожежа — для ОПС),

може бути виявлена системою ТС(ОЮПС)

ru

(локальная охраняемая зона

Предмет и/или конкретное место в охраняемой зоне, где возможная опасность (проникновение — для ОС, проникновение и/или пожар — для ОПС), может быть обнаружена системой ТС (ОиОПС))

5.22 уповноважена відповідальна особа

(підохоронного об'єкта)

Особа, на яку покладено відповідальність, яка зобов'язана з'являтися у разі виявляння небезпеки (проникнення — для ОС, проникнення та/або пожежі — для ОПС) в підохоронних зонах (на об'єктах) для вжиття потрібних заходів

ru

(полномочное ответственное лицо

(охраняемого объекта)

Лицо, несущее ответственность, обязанное являться в случае обнаружения опасности (проникновения — для ОС, проникновения и/или пожара — для ОПС) на охраняемые зоны (объекты), для принятия необходимых мер)

5.23 нормальний стан (системи тривожної сигналізації)

Стан системи ТС(ОЮПС), в якому система повністю готова до функціонування і не перебуває в якому-небудь іншому визначеному стані

ru

(нормальное состояние (системы тревожной сигнализации)

Состояние системы ТС(ОиОПС), в котором система полностью готова к функционированию и не находится в каком-либо другом определенном состоянии)

5.24 несправний стан (системи тривожної сигналізації")

Стан системи ТС(ОіОПС), в якому система не функціонує відповідно до вимог, що передбачені відповідними нормативними документами

ru

(неисправное состояние (системы тревожной сигнализации)

Состояние системы ТС(ОиОПС), в котором система не функционирует в соответствии с требованиями, предусмотренными соответствующими нормативными документами)

5.25 режим тривоги (системи тривожної сигналізації)

Стан системи ТС(ОіОПС) або її частини, що є результатом реагування системи на наявність небезпеки (проникнення — для ОС, проникнення та/або пожежі — для ОПС)

ru

(режим тревоги (системы тревожной сигнализации)

Состояние системы ТС(ОиОПС) или ее части, являющееся результатом реагирования системы на наличие опасности (проникновения — для ОС, проникновения и/или пожара — для ОПС))

5.26 черговий режим (режим охорони) (системи тривожної сигналізації)

Стан системи ТС(ОіОПС), в якому забезпечується її постійна готовність до реагування на наявність небезпеки (проникнення — для ОС, проникнення та/або пожежі — для ОПС)

ru

(дежурный режим (режим охраны) (системы тревожной сигнализации)

Состояние системы ТС(ОиОПС), в котором обеспечивается ее постоянная готовность к реагированию на наличие опасности (проникновения — для ОС, проникновения и/или пожара — для ОПС))

5.27 режим перевіряння (системи тривожної сигналізації)

Стан системи ТС(ОіОПС), в якому її функції змінюють, щоб перевірити її функціонування

ru

(режим проверки (системы тревожной сигнализации)

Состояние системы ТС(ОиОПС), в котором ее функции изменяют с тем, чтобы проверить ее функционирование)

5 28 стан саботажу (системи тривожної

сигналізації)

Навмисно створений стан системи ТС (ОіОПС), щоб зробити систему непрацездатною

ru

(состояние саботажа (системы тревожной сигнализации)

Преднамеренно созданное состояние системы ТС(ОиОПС) с целью сделать систему неработоспособной)

5.29 сповіщення

Вид інформації про один певний стан або режим роботи системи ТС(ОіОПС), який за допомогою цієї системи приймається та/або передається, та/або збирається, та/або обробляється, та/або формується в заданому вигляді (відображається та/або звуковідтворюється, та/або друкується)

ru

(извещение

Вид информации об одном определенном состоянии или режиме работы системы ТС(ОиОПС), который при помощи этой системы принимается и/или передается, и/или собирается, и/или обра­батывается и/или формируется в заданном виде (отображается и/или звуковоспроизводится, и/ или печатается))

5.30 тривожне сповіщення

Вид інформації про тривогу (проникнення та/ або напад, та/або розкриття (злом), та/або пожежу)

ru

(тревожное извещение

Вид информации о тревоге (проникновении и/ или нападении, и/или вскрытии (взломе), и/или пожаре))

5.31 сигнал

Сповіщення, сформоване системою ТС(ОЮПС) в заданому вигляді (відображене та/або звуковідтворене, та/або надруковане), що сприймається людиною

ru

(сигнал

Извещение, сформированное системой ТС(ОиОПС) в заданном виде (отображенное и/или звуковое-произведенное, и/или напечатанное), воспринимаемое человеком)

5.32 сигнал тривоги

Сигнал, сформований системою ТС(ОЮПС), коли вона перебуває в режимі тривоги

ru

(сигнал тревоги

Сигнал, формируемый сйс/емой ТС(ОиОПС), когда она находится в режиме тревоги)

5.33 сигнал про проникнення

Сигнал, сформований системою ОС або ОПС, коли система переходить в режим тривоги у разі виявляння проникнення в підохоронні зони чи об'єкти

ги

(сигнал о проникновении Сигнал» формируемый системой ОС или ОПС, когда система переходит в режим тревоги при обнаружении проникновения на охраняемые зоны или объекты)

5.34 сигнал про напад

Сигнал, сформований системою ТС(ОіОПС) коли система переходить в режим тривоги внаслідок ініціювання спрацювання сповіщувача користувачем у разі нападу на людину та/ або підохоронний об'єкт

ru

(сигнал о нападении

Сигнал, формируемый системой ТС(ОиОПС), когда система переходит в режим тревоги вследствие инициирования срабатывания извещателя пользователем в случае нападения на человека и/или охраняемый объект)

5.35 сигнал про пожежу

Сигнал, сформований системою ОПС, коли система переходить в режим тривоги у разі виявляння пожежі в підохоронних зонах чи об'єктах

ru

(сигнал о пожаре

Сигнал, формируемый системой ОПС, когда система переходит в режим тревоги при обна­ружении пожара в охраняемых зонах или объектах)

5.36 сигнал про несправність

Сигнал, сформований системою ТС(ОіОПС), що знаходиться в несправному стані

ru

(сигнал о неисправности

Сигнал, формируемый системой ТС(ОиОПС),

находящейся в неисправном состоянии)

5.37 сигнал про розкриття (сигнал про зламування)

Сигнал тривоги, сформований системою ТС (ОіОПС) внаслідок спрацювання пристрою виявляння розкриття (зламування)

ru

(сигнал о вскрытии (сигнал о взломе) Сигнал тревоги, формируемый системой ТС (ОиОПС) в результате срабатывания устройства обнаружения вскрытия (взлома))

5.38 пристрій виявляння розкриття

Пристрій, призначений для виявляння доступу до складового компонента або частини системи ТС(ОіОПС)

ru

(устройство обнаружения вскрытия Устройство, предназначенное для обнаружения доступа к составляющему компоненту или части системы ТС(ОиОПС))

5.39 виявляння розкриття

Застосовування пристроїв виявляння розкриття (зламування) для виявляння доступу в систему ТС(ОіОПС) або її складову частину

ru

(обнаружение вскрытия Применение устройств обнаружения вскрытия (взлома) для обнаружения доступа в систему ТС(ОиОПС) или ее составляющую часть)

5.40 захищання від розкриття

Застосовування електричних або механічних засобів для запобігання доступу в систему ТС (ОіОПС) або її складову частину

ru

(защита от вскрытия

Применение электрических или механических средств для предупреждения доступа в систе­му ТС(ОиОПС) или ее составляющую часть)

5.41 хибний сигнал тривоги

Сигнал тривоги, сформований внаслідок помилки, що спричинена: випадковим натисканням кнопки ручного сповіщувача; реагуванням автоматичного пристрою на умови роботи, відмінні від тих, для яких цей пристрій призначений; незадовільним функціонуванням або дефектністю одного з компонентів системи або помилкою оператора

ru

(ложный сигнал тревоги Сигнал тревоги, формируемый в результате ошибки, вызванной: случайным нажатием кнопки ручного извещателя; реагированием автоматического устройства на условия работы, отличные от тех, для которых это устройство предназначено; плохим функционированием или дефектностью одного из компонентов системы или ошибкой оператора)

5.42 пріоритет сповіщення

Першочергове приймання, передавання, збирання, обробляння та подавання в заданому вигляді данного виду сповіщення за наявності інших видів сповіщень в системі ТС(ОіОПС)

ru

(приоритет извещения

Первоочередной прием, передача, сбор, обработка и подача информации в заданном виде данного вида извещения при наличии других видов извещений в системе ТС(ОиОПС))

5.43 джерело електроживлення (системи тривожної сигналізації)

Частина системи ТС(ОІОПС), що постачає електроживлення для функціонування системи або будь-якої и складової частини

ru

(источник электропитания (системы тревожной сигнализации)

Часть системы ТС(ОиОПС), которая поставляет электропитание для функционирования системы или любой ее составляющей части)

5.44 процесор (системи тривожної сигналізації)

Пристрій, що обробляє вихідні сигнали одного або декількох чутливих елементів з метою визначення стану тривоги

ru

(процессор (системы тревожной сигнализации) Устройство, обрабатывающее выходящие сиг­налы одного или нескольких чувствительных элементов для определения состояния тревоги)

5.45 органи ручного керування (системи тривожної сигналізації)

Ручні перемикачі, натискні кнопки і клавіші, що керують функціонуванням пристроїв (приладів) ТС(ОіОПС)

ru

(органы ручного управления (системы тревожной сигнализации)

Ручные переключатели, нажимные кнопки и клавиши, управляющие функционированием устройств (приборов) ТС(ОиОПС))

5.46 фізичний захист

Захист складового компоненту системи ТС (ОІОПС) від пошкодження або людини від небезпеки

ru

(физическая защита

Защита составляющего компонента системы ТС(ОиОПС) от повреждения или человека от опасности)

5.47 порушник

Людина, яка намагається проникнути або проникла в підохоронну зону чи об'єкт без дозволу відповідальної особи, користувача, власника або мешканця

ru

(нарушитель

Человек, пытающийся проникнуть или проникший в охраняемую зону или объект без разрешения ответственного лица, пользователя, владельца или жильца)

5.48 стандартна ціль

Конструктивний елемент, характеристики електромагнітного спектру випромінювання якого аналогічні характеристикам випромінювання людини, вагою від 50 до 70 кг, зростом від 165 до 180 см, яка вдягнена в бавовняний халат

Примітка. Склад одягу людини може бути Іншим, що передбачений відповідними нормативними документами.

ru

(стандартная цель

Конструктивный элемент, характеристики електромагнитного спектра излучения которого аналогичны характеристикам излучения человека, весом от 50 до 70 кг, ростом от 165 до 180 см, одетого в хлопчатобумажный халат

Примечание. Состав одежды человека может быть другим, который предусмотрен соответствующими нормативными документами )

5.49 вторинна стандартна ціль

Конструктивний елемент, характеристики якого аналогічні характеристикам невеликої тварини (наприклад, типу миші, що має форму циліндра діаметром ЗО мм та довжиною 150 мм), що передбачені відповідними нормативними документами

ru

(вторичная стандартная цель

Конструктивный элемент, характеристики которого аналогичны характеристикам небольшого животного (например, типа мыши, имеющего форму цилиндра диаметром 30 мм и длиной 150 мм), которые предусмотрены соответствующими нормативными документами)

5.50 зона відчуження

Зона, що безпосередньо прилягає до інженерних огорож чи споруд підохоронної зони чи об'єкта і вільна від споруд, дерев, чагарників та ін.

ru

(зона отчуждения

Зона, непосредственно примыкающая к инженерным'ограждениям или сооружениям охраняемой зоны или объекта и свободная от строений, деревьев, кустарника и т.п.)

5.51 впливовий чинник довкілля (на систему тривожної сигналізації)

Чинник довкілля, що спричиняє хибну тривогу в разі його дїі на систему ТС(ОІОПС)

ru

(влияющий фактор окружающей среды (на систему тревожной сигнализации)

Фактор окружающей среды, вызывающий ложную тревогу при его воздействии на систему ТС(ОиОПС))

5 52 небезпечний чинник довкілля (на систему тривожної сигналізації)

Чинник довкілля, що примушує систему ТС (ОЮПС) тимчасово перейти з працездатного стану до несправного в разі його дії

ru

(опасный фактор окружающей среды (на систему тревожной сигнализации)

Фактор окружающей среды, приводящий систему ТС(ОиОПС) к временному переходу из работоспособного состояния в неисправное состояние в случае его воздействия)

5.53 Інформаційна місткість (системи тривожної сигналізації)

Кількість підохоронних зон та/або об'єктів, інформацію про стан яких окремо приймає, передає, збирає, обробляє та подає в заданому вигляді система ТС(ОІОПС)

ru

(информационная емкость (системы тревожной сигнализации)

Количество охраняемых зон и/или объектов, информацию о которых отдельно принимает, передает, собирает, обрабатывает и подает в заданном виде система ТС(ОиОПС))

5.54 інформативність (системи тривожної

сигналізації)

Кількість видів сповіщень, кожен з яких вміщує в собі інформацію про один певний стан або режим роботи системи ТС(ОІОПС)

Примітка. Сповіщення системи ТС (ОІОПС) приймаються та/або передаються, та/або збираються, та/або оброблюються, та/або формуються в заданому вигляді (відображаються та/або звуковідтворюються, та/або друкуються та ін).

ru

(информативность (системы тревожной сигнализации)

Количество видов извещений, каждый из которых содержит в себе информацию об одном определенном состоянии или режиме работы системы ТС(ОиОПС))

Примечание. Извещения системы ТС (ОиОПС) принимаются и/или передаются, и/или собираются, и/или обрабатываются и/или срормирутся в заданном виде (отображаются и/или звуковоспроиэводятся. и/или печатаются и др.).

5.55 готовність системи тривожної (охоронної і охоронно-пожежної) сигналізації

Стан системи ТС(ОІОПС) здатної виконувати потрібні функції в заданих умовах у будь-який час чи протягом заданого інтервалу часу

ru

(готовность системы тревожной (охранной и охранно-пожарной)сигнализации

Состояние системы ТС(ОиОПС) способной выполнять требуемые функции в заданных условиях в любое время или в течение заданного интервала времени)

5.56 тривалість готування до роботи системи тривожної (охоронної і охоронно-пожежної) сигналізації

Інтервал часу від моменту ввімкнення системи ТС(ОЮПС) (подання електроживлення) до моменту переходу її в нормальний стан

ru

(продолжительность подготовки к работе системы тревожной (охранной и охранно-пожарной) сигнализации

Интервал времени от момента включения системы ТС(ОиОПС) (подачи электропитания) до момента перехода ее в нормальное состояние)

5.57 завадозахищеність системи тривожної (охоронної і охоронно-пожежної) сигналізації

Стійкість системи ТС(ОіОПС) до дії завад на контрольований параметр, за наявності яких не формується сигнал тривоги та зберігається працездатний стан

ru

(помехозащищенность системы тревожной (охранной и охранно-пожарной) сигнализации

Устойчивость системы ТС(ОиОПС) к воздействию помех на контролируемый параметр, при наличии которых не сформируется сигнал тревоги и сохраняется работоспособное состояние)

5.58 рівень ризику

Показник, який визначається як ступінь небезпеки для життя людей, для збереження майна або довкілля

ru

(уровень риска

Показатель, который определяется как степень опасности для жизни людей, для сохранения имущества или окружающей среды)

5.59 рівень захищеності

Показник, який визначається як ступінь технічних та організаційних заходів, що використовуються для забезпечення безпеки для життя людей, збереження майна або довкілля

ru

(уровень защищенности

Показатель, который определяется как степень технических и организационных мер, используемых для обеспечения безопасности для жизни людей, сохранности имущества или окружающей среды)

5.60 рівень безпеки

Показник, який визначається як ступінь перекриття рівня ризику рівнем захищеності

ru

(уровень безопасности

Показатель, который определяется как степень перекрытия уровня риска уровнем защищенности)

5.61 достовірність інформації (системи тривожної сигналізації)

Відповідність сигналу причині або дії, що його викликала, та невикриелене приймання, передавання, збирання, обробляння та подавання сповіщення в заданому вигляді системою ТС (ОЮПС)

ru

(достоверность информации (системы тревожной сигнализации)

Соответствие сигнала причине или действию его вызвавшего, и неискаженный прием, передача, сбор, обработка и представление извещения в заданном виде системой ТС(ОиОПС))

5.62 базове обладнання

Обладнання (апаратура) системи ТС(ОІОПС), що має визначену інформативність та інформаційну місткість, достатнє для її нормального функціонування в заданих умовах, що зазначено відповідними нормативними документами

ru

(базовое оборудование

Оборудование (аппаратура) системы ТС(ОиОПС), имеющее определенную информативность и информационную емкость, достаточное для ее нормального функционирования в заданных условиях, указанных в соответствующих нормативных документах)

5.63 обладнання нарощування

Обладнання (апаратура) системи ТС(ОІОПС) призначене для збільшування інформаційної місткості базового обладнання системи

ru

(оборудование наращивания

Оборудование (аппаратура) системы ТС(ОиОПС), предназначенное для увеличения информационной емкости базового оборудования системы)

5.64 обладнання розширення

Обладнання (апаратура) системи ТС(ОІОПС) призначене для збільшування інформативності системи та/або інших функцій

ru

(оборудование расширения

Оборудование (аппаратура) системы ТС(ОиОПС), предназначенное для увеличения информативности и/или других функций)

5.65 обладнання сполучення (апаратний

інтерфейс)

Обладнання (апаратура) призначене для забезпечування спільної узгодженої взаємодії систем ТС(ОІОПС) та/або їх складових частин

ru

(оборудование сопряжения (аппаратный интерфейс)

Оборудование(аппаратура), предназначенное для обеспечения совместного согласованного взаимодействия систем ТС(ОиОПС) и/или их составных частей)

5.66 формат передавання сигналів (сигнальний інтерфейс)

Обумовлена сукупність правил та погодженостей взаємодії між системами ТС(ОІОПС) та/або їх складовими частинами, що забезпечують приймання, передавання, збирання, обробляння та подавання в заданому вигляді сповіщень

ru

(формат передачи сигналов (сигнальный интерфейс)

Обусловленная совокупность правил и соглашений взаимодействия между системами ТС (ОиОПС) и/или их составными частями, обеспечивающие прием, передачу, сбор, обработку и подачу в заданном виде извещений)

5.67 технічне захищання інформації

Діяльність, спрямована на запобігання витікання інформації технічними каналами, її блокуванню та (чи) порушуванню цілісності (ДСТУ 3396.2)

ru

(техническая защита информации

Деятельность, направленная на предотвращение утечки информации по техническим каналам, ее блокирования и (или) нарушения целостности)

5.68 запам'ятовувальність подій

Здатність запам'ятовувального пристрою системи ТС(ОІОПС) накопичувати, зберігати та відтворювати інформацію про тривожні та інші сповіщення і події протягом визначеного часу

ru

(запоминаемость событий

Способность запоминающего устройства системы ТС(ОиОПС) накоплять, хранить и воспроизводить информацию о тревожных и других извещениях и событиях в течение определенного времени)

5.69 запам'ятовувальний пристрій

Пристрій системи ТС(ОІОПС), призначений для реєстрації, накопичення, зберігання та відтворювання інформації про тривожні та інші сповіщення і події

ru

(запоминающее устройство

Устройство системы ТС(ОиОПС), предназначенное для регистрации, накопления, хранения и воспроизведения информации о тревожных и других извещениях и событиях

5.70 таймер

Хронометричний пристрій системи ТС(ОІОПС), призначений для відліку та видавання часових інтервалів і керівних команд

ru

(таймер

Хронометрическое устройство системы ТС(ОиОПС), предназначенное для отсчета и выдачи временных интервалов и управляющих команд)

5.71 поставлення начергування (поставлення на охорону)

Переведення системи ТС(ОІОПС) або складової її частини з нормального стану в черговий режим (режим охорони)

ru

(постановка на дежурство (постановка на охрану)

Переход системы ТС(ОиОПС) или составной ее части из нормального состояния в дежурный режим (режим охраны))

5.72 зняття з чергування (зняття з охорони) Переведення системи ТС(ОІОПС) або складової її частини з чергового режиму (режиму охорони) в нормальний стан

ru

(снятие с дежурства(снятие с охраны) Переход системы ТС(ОиОПС) или составной ее части с дежурного режима (режима охраны) в нормальное состояние)

5.73 рубіж охоронної сигналізації Умовний кордон в підохоронній зоні або об'єкті, що охороняється за допомогою системи тривожної (охоронної або охоронно-пожежної) сигналізації

ru

(рубеж охранной сигнализации Условная граница в охраняемой зоне или объекте, которая охраняется при помощи системы тревожной (охранной или охранно-пожарной) сигнализации)

5.74 рубіж охорони

Умовний кордон в підохоронній зоні або об'єкті.

ru

(рубеж охраны

Условная граница в охраняемой зоне или объекте).

6 СПОВІЩУВАЧІ

6.1 сповіщувач (детектор) Пристрій для формування сповіщення про тривогу у разі виявляння небезпеки

ru

(извещатель (детектор)

Устройство для формирования извещения о тревоге при обнаружении опасности)

6.2 охоронний сповіщувач

Пристрій для формування сповіщення про тривогу у разі виявляння проникнення

ru

(охранный извещатель

Устройство для формирования извещения о тревоге при обнаружении проникновения)

6.3 пожежний сповіщувач

Пристрій для формування сигналу про пожежу (ДСТУ 2273)

ru

(пожарный извещатель

Устройство для формирования сигнала о пожаре)

6.4 охоронно-пожежний сповіщувач

Пристрій, що суміщає функції охоронного та пожежного сповіщувачів

ru

(охранно-пожарный извещатель Устройство, совмещающее функции охранного и пожарного извещателей)

6.5 автоматичний сповіщувач

Сповіщувач з автоматичним (без участі людини) формуванням сповіщення про тривогу

ru

(автоматический извещатель Извещатель с автоматическим (без участия человека) формированием извещения о тревоге)

6.6 ручний сповіщувач

Сповіщувач з ручним або іншим неавтоматичним (наприклад, ножним) способом формування сповіщення про тривогу

ru

(ручной извещатель

Извещатель с ручным или иным неавтоматическим (например, ножным) способом формирования извещения о тревоге)

6.7 одноблочний сповіщувач

Сповіщувач конструктивно виконаний в одному блоці, в якому розташовані один або більше активних елементів або випромінювачів (в подальшому — передавачів) та чутливих елементів або сенсорів (у подальшому — приймачів)

ru

(одноблочный извещатель Извещатель конструктивно выполненный в одном блоке, в котором расположены один или более активных элементов или излучателей (далее — передатчиков) и чувствительных элементов или сенсоров (далее — приемников)

6.8 двоблочний сповіщувач

Сповіщувач конструктивно виконаний у двох блоках, в одному з яких розташований один або більше передавачів, у другому — один або більше приймачів

ru

(двухблочный извещатель Извещатель конструктивно выполненный в двух блоках, в одном из которых расположен один или более передатчиков, в другом — один или более приемников)

6 9 багатоблочний сповіщувач

Сповіщувач конструктивно виконаний щонайменше в трьох блоках, в яких розташовані один або більше передавачів та приймачів у будь-якій комбінації

ru

(многоблочный извещатель Извещатель конструктивно выполненный минимум в трех блоках, в которых расположены один или более передатчиков и приемников в любой их комбинации)

6.10 однозонний сповіщувач

Сповіщувач, що має одну зону виявляння

ru

(однозонный извещатель

Извещатель, имеющий одну зону обнаружения)

6.11 багатозонний сповіщувач

Сповіщувач, що має дві і більше зон виявляння

ru

(многозонный извещатель Извещатель, имеющий две и более зон обнаружения)

6.12 пасивний сповіщувач

Сповіщувач, що має тільки приймач або декілька приймачів

ru

(пассивный извещатель

Извещатель, имеющий только приемник или несколько приемников)

6.13 активний сповіщувач

Сповіщувач, що має один або більше передавачів та приймачів

ru

(активный извещатель

Извещатель, имеющий один или более передатчиков и приемников)

6.14 точковий сповіщувач

Сповіщувач, зона виявляння якого розташова­на (зосереджена) у точці, де його встановлено

ru

(точечный извещательИзвещатель, зона обнаружения которого распо­ложена (сосредоточена) в точке его установки)

6.15 лінійний сповіщувач

Сповіщувач, зона виявляння якого розташована (зосереджена) вздовж визначеної лінії

ru

(линейный извещатель

Извещатель, зона обнаружения которого располагается (сосредоточена) вдоль определенной линии)

6.16 поверхневий сповіщувач

Сповіщувач, зона виявляння якого розташована (зосереджена) на поверхні визначеної площі

ru

(поверхностный извещатель Извещатель, зона обнаружения которого расположена (сосредоточена) на поверхности определенной площади)

6.17 об'ємний сповіщувач

Сповіщувач, зона виявляння якого розташована (зосереджена) у визначеному об'ємі

ru

(объемный извещатель Извещатель, зона обнаружения которого расположена (сосредоточена) в определенном объеме)

6.18 електроконтактний сповіщувач

Сповіщувач, що реагує на зміну унормованої відстані між його конструктивними електричними елементами в його зоні виявляння

ru

(электроконтактный извещатель Извещатель, реагирующий на изменение нормированного расстояния между его конструктивными электрическими элементами в его зоне обнаружения)

6.19 магнітоконтактний сповіщувач

Сповіщувач, що реагує на зміну унормованої відстані між його конструктивними електричними елементами у разі дії на них унормованого магнітного поля в його зоні виявляння

ru

(магнитоконтактный извещатель Извещатель, реагирующий на изменение нормированного расстояния между его конструктивными электрическими элементами при воздействии на них нормированного магнитного поля в его зоне обнаружения)

6.20 ударно-контактний сповіщувач

Сповіщувач, що реагує на зміну унормованої відстані між його конструктивними електричними елементами під дією унормованого механічного удару по площині твердого тіла в його зоні виявляння

ru

(ударно-контактный извещатель Извещатель. реагирующий на изменение нормированного расстояния между его конструктивными электрическими элементами под воздействием нормированного механического удара по плоскости твердого тела в его зоне обнаружения)

6.21 електромагнітний контактний сповіщувач

Сповіщувач, що реагує на зміну унормованої відстані між його конструктивними електричними елементами під час дії на них унормованого електромагнітного поля в його зоні виявляння

ru

(электромагнитный контактный извещатель Извещатель, реагирующий на изменение нормированного расстояния между его конструктивными электрическими элементами при воздействии на них нормированного электромагнитного поля в его зоне обнаружения)

6.22 електромагнітний сповіщувач

Сповіщувач, що реагує на зміну унормованого електромагнітного поля в його зоні виявляння

 

(электромагнитный извещатель Извещатель, реагирующий на изменение нормированного электромагнитного поля в его зоне обнаружения)

6.23 індуктивний сповіщувач

Сповіщувач, що реагує на зміну унормованої індуктивності в його зоні виявляння

ru

(индуктивный извещатель Извещатель, реагирующий на изменение нор­мированной индуктивности в его зоне обнару­жения)

6.24 вібраційний сповіщувач

Сповіщувач, що реагує на зміну унормованого механічного коливання, що виникає в твердому тілі в його зоні виявляння

ru

(вибрационный извещатель Извещатель, реагирующий на изменение нормированного механического колебания, возникающего в твердом теле в его зоне обнаружения)

6.25 п'єзоелектричний сповіщувач

Сповіщувач, що за допомогою п'єзоелектричного ефекту реагує на зміну унормованої механічної дії середовища в його зоні виявляння

ru

(пьезоэлектрический извещатель Извещатель, который при помощи пьезоэлектрического эффекта реагирует на изменение нормированного механического воздействия среды в его зоне обнаружения)

6.26 ємнісний сповіщувач

Сповіщувач, що реагує на зміну унормованої електричної ємкості в його зоні виявляння

ru

(емкостный извещатель Извещатель, реагирующий на изменение нормированной электрической емкости в его зоне обнаружения)

6.27 акустичний сповіщувач

Сповіщувач, що реагує на зміну унормованого рівня збуреності акустичних хвиль в його зоні виявляння

ru

(аккустический извещатель Извещатель, реагирующий на изменение нормированного уровня возмущения аккустических волн в его зоне обнаружения)

6 28 ультразвуковий сповіщувач

Сповіщувач, що реагує на зміну унормованого рівня збуреності поля хвиль ультразвукового (УЗ) діапазону в його зоні виявляння

ru

(ультразвуковой извещатель Извещатель, реагирующий на изменение нормированного уровня возмущения поля волн ультразвукового (УЗ) диапазона в его зоне обнаружения)

6.29 радіохвильовий сповіщувач

Сповіщувач, що реагує на зміну унормованого рівня збуреності поля електромагнітних хвиль радіохвильового діапазону в його зоні виявляння

ru

(радиоволновый извещатель Извещатель, реагирующий на изменение нормированного уровня возмущения поля электромагнитных волн радиоволнового диапазона в его зоне обнаружения)

6.30 надвисокочасточний сповіщувач (мікрохвильовий сповіщувач)

Сповіщувач, що реагує на зміну унормованого рівня збуреності поля електромагнітних хвиль надвисокочастотного діапазону в його зоні виявляння

ru

(сверхвысокочастотный извещатель (микроволновый извещатель)

Извещатель, реагирующий на изменение нормированного уровня возмущения поля электромагнитных волн сверхвысокочастотного диапазона в его зоне обнаружения)

6.31 оптико-електронний сповіщувач

Сповіщувач, що за допомогою оптико-електронної системи реагує на зміну унормованого рівня випромінювання оптичного діапазону в його зоні виявляння

ru

(оптико-электронный извещатель Извещатель, реагирующий при помощи оптико-электронной системы на изменение нормированного уровня излучения оптического диапазона в его зоне обнаружения)

6.32 оптико-електронний інфрачервоний сповіщувач

Оптико-електронний сповіщувач, що реагує на зміну унормованого рівня випромінювання інфрачервоного діапазону в його зоні виявляння

ru

(оптико-электронный инфракрасный извещатель Оптико-электронный извещатель, реагирующий на изменение нормированного уровня излучения инфракрасного диапазона в его зоне обнаружения)

6.33 електростатичний сповіщувач

Сповіщувач, що реагує на зміну унормованого рівня електростатичного заряду в його зоні виявляння

ru

(электростатический извещатель Извещатель, реагирующий на изменение нормированного уровня электростатического заряда в его зоне обнаружения)

6.34 газоаналітичний сповіщувач

Сповіщувач, що реагує на зміну унормованого рівня складу газового середовища в його зоні виявляння

ru

(газоаналитический извещатель Извещатель, реагирующий на изменение нормированного уровня состава газовой среды в его зоне обнаружения)

6.35 сповіщувач тиску

Сповіщувач, що реагує на зміну унормованого рівня тиску в його зоні виявляння

ru

(извещатель давления

Извещатель, реагирующий на изменение нормированного уровня давления в его зоне обнаружения)

6.36 тепловий сповіщувач

Сповіщувач, що реагує на зміну унормованого рівня температури середовища в його зоні виявляння

ru

(тепповой извещатель

Извещатель, реагирующий на изменение нормированного уровня температуры среды в его зоне обнаружения)

6.37 доплеровський сповіщувач

Сповіщувач, що за допомогою ефекту Доплера реагує на зміну унормованого рівня частоти коливань хвиль визначеного діапазону в його зоні виявляння

ru

(доплеровский извещатель Извещатель, который при помощи эффекта Доплера реагирует на изменение нормированного уровня частоты колебаний волн определенного диапазона в его зоне обнаружения)

6.38 тензорезистивний сповіщувач

Сповіщувач, що за допомогою тензорезистивного ефекту реагує на зміну унормованого рівня електричного опору чутпивого елементу в його зоні виявляння

ru

(тензорезистивный извещатель Извещатель, который при помощи тенэореэистивного эффекта реагирует на изменение нормированного уровня электрического сопротивления чувствительного элемента в его зоне об­наружения)

6.39 термоелектричний сповіщувач

Сповіщувач, що за допомогою термоелектричного ефекту реагує на зміну унормованого рівня нагрівання чутливого елемента в його зоні виявляння

ru

(термоэлектрический извещатель Извещатель, который при помощи термоэпектрического эффекта реагирует на изменение нормированного уровня нагревания чувствительного элемента в его зоне обнаружения)

6.40 фотоелектричний сповіщувач

Сповіщувач, що за допомогою фотоелектричного ефекту реагує на зміну унормованого рівня освітлення чутливого елемента в його зоні виявляння

ru

(фотоэлектрический извещатель Извещатель, который при помощи фотоэлектрического эффекта реагирует на изменение нормированного уровня освещенности чувствительного элемента в его зоне обнаружения)

6.41 ртутний сповіщувач

Сповіщувач, що за допомогою резестивного ефекту ртуті реагує на зміну унормованого рівня електричного опору чутпивого елементу в його зоні виявляння

ru

(ртутный извещатель

Извещатель, который при помощи резистивного эффекта ртути реагирует на изменение нормированного уровня электрического сопротивления чувствительного элемента в его зоне обнаружения)

6.42 скомбінований сповіщувач

Сповіщувач, в якому поєднано два або більше сповіщувачів, що відрізняються один від одного за фізичним принципом дії, і кожний з яких реагує на зміну унормованого рівня середовища в своїй зоні виявляння

ru

(комбинированный извещатель Извещатель, в котором совмещены два и более извещателя, отличающихся друг от друга по физическому принципу действия, и каждый из которых реагирует на изменение нормированного уровня среды в своей зоне обнаружения)

6.43 чутливий елемент (сенсор)Частина сповіщувача призначена для виявляння зміни стану середовища в його зоні виявляння, що вказує на наявність небезпеки

ru

(чувствительный элемент (сенсор) Часть извещателя, предназначенная для обнаружения изменения состояния среды в его зоне обнаружения, указывающего на наличие опасности)

6.44 активний елемент (випромінювач)Частина сповіщувача призначена для випромінювання енергії певного діапазону в середовище його зони виявляння

ru

(активный элемент (излучатель) Часть извещателя, предназначенная для излу­чения энергии определенного диапазона в среду его зоны обнаружения)

6.45 зона виявляння сповіщувача

Підохоронна зона, в якій у разі виявлення небезпеки, сповіщувач формує сповіщення про тривогу

ru

(зона обнаружения извещателя Охраняемая зона, в которой при обнаружении опасности, извещатель формирует извещение о тревоге)

6.46 зона виявляння охоронного сповіщувача

Підохоронна зона, в якій у разі виявлення ознак проникнення, сповіщувач формує тривожне сповіщення про проникнення

ru

(зона обнаружения охранного извещателя Охраняемая зона'в которой при обнаружении признаков проникновения извещатель формирует тревожное извещение о проникновении)

6.47 зона виявляння охоронно-пожежного сповіщувача

Підохоронна зона, в якій, у разі виявлення ознак проникнення та/або пожежі, сповіщувач формує тривожне сповіщення про проникнення та/або пожежу

ru

(зона обнаружения охранно-пожарного извещателя

Охраняемая зона, в которой при обнаружении признаков проникновения и/или пожара извещатель формирует тревожное извещение о проникновении и/или пожаре)

6.48 елементарна зона відчування сповіщувача

Частина зони виявляння сповіщувача, в якій він реагує на ознаки небезпеки

ru

(элементарная чувствительная зона извещателя Часть зоны обнаружения извещателя, в которой он реагирует на признаки опасности)

6 49 елементарна зона відчування охоронного сповіщувача

Частина зони виявляння охоронного сповіщувача, в якій він реагує на ознаки проникнення

ги

(элементарная чувствительная зона охранного извещателя

Часть зоны обнаружения извещателя, в которой он реагирует на признаки проникновения)

6.50 елементарна зона відчування охоронно-пожежного сповіщувача

Частина зони виявляння сповіщувача, в якій він реагує на ознаки проникнення та/або пожежі

ru

(элементарная чувствительная зона охранно-пожарного извещателя

Часть зоны обнаружения извещателя, в которой он реагирует на признаки проникновения и/ или пожара)

6.51 час спрацьовування сповіщувача

Проміжок часу від початку зміни унормованого значення контрольованого параметра до переходу сповіщувача в режим тривоги

ru

(время срабатывания извещателя Промежуток времени от начала изменения нормированого значения контролируемого параметра до перехода извещателя в режим тревоги)

6.52 межа зони виявляння сповіщувача

Замкнена умовна лінія, що з'єднує точки, розташовані на радіальних відстанях у напрямках огляду, що входять до зони виявляння сповіщувача

ru

(граница зоны обнаружения извещателя Замкнутая условная линия, соединяющая точки, расположенные на радиальных расстояниях в направлениях обзора, которые входят в зону обнаружения извещателя)

6.53 кут огляду зони виявляння сповіщувача

Кут між двома умовними прямими лініями, що виходять від сповіщувача і є межами зони виявляння сповіщувача

ru

(угол обзора зоны обнаружения извещателя Угол между двумя условными прямыми линия­ми, исходящими от извещателя и являющимися границами зоны обнаружения извещателя)

6.54 дальність дії сповіщувача (довжина зони виявляння сповіщувача)

Відстань від сповіщувача до межі його зони виявляння

ru

(дальность действия извещателя (длина зоны обнаружения извещателя)

Расстояние от извещателя до границы его зоны обнаружения)

6.55 робоча дальність дії сповіщувача

Номінальна відстань від сповіщувача до межі його зони виявляння

ru

(рабочая дальность действия извещателя Номинальное расстояние от извещателя до границы его зоны обнаружения)

6.56 максимальна дальність дії сповіщувача

Максимальна відстань від сповіщувача до межі його зони виявляння, що відрегульований на максимальну чутливість

ru

(максимальная дальность действия извещателя Максимальное расстояние от извещателя до границы его зоны обнаружения, отрегулированного на максимальную чувствительность)

6.57 мінімальна дальність дії сповіщувача

Мінімальна відстань від сповіщувача до межі його зони виявляння, що відрегульований на мінімальну чутливість

ru

(минимальная дальность действия извещателя Минимальное расстояние от извещателя до границы его зоны обнаружения, отрегулированного на минимальную чувствительность)

6.58 ширина зони виявляння сповіщувача

Максимальна поперечна відстань між двома боковими межами зони виявляння сповіщувача

ru

(ширина зоны обнаружения извещателя Максимальное поперечное расстояние между двумя боковыми границами зоны обнаружения извещателя)

6.59 чутливість сповіщувача

Мінімальне числове значення контрольованого параметра стану середовища зони виявлення, у разі перевищення якого сповіщувач повинен формувати сповіщення про тривогу

ru

(чувствительность извещателя Минимальное численное значение контролируемого параметра состояния среды зоны обнаружения, при превышении которого извещатель должен формировать извещение о тревоге)

6.60 оптична щільність середовища

Величина, яка визначається відношенням потоку випромінювання, що пройшов крізь прозоре середовище, до потоку випромінювання, послабленого середовищем у разі його часткової чи повної непрозорості

ru

(оптическая плотность среды

Величина, определяемая отношением потока излучения, прошедшего через прозрачную среду, к потоку излучения, ослабленного средой при его частичной или полной непрозрачности)

6.61 питома оптична щільність середовища

Величина, яка визначається відношенням оптичної щільності середовища до оптичної довжини шляху променя в контрольованому середовищі.

ru

(удельная оптическая плотность среды

Величина, определяемая отношением оптической плотности среды к оптической длине пути луча в контролируемой среде).

7 ПРИЛАДИ ПРИЙМАЛЬНО-КОНТРОЛЬНІ

7.1 прилад приймально-контрольний (концентратор, централь)охоронний і охоронно-пожежний

Прилад, призначений для приймання сповіщень від сповіщувачів або інших приладів та пристроїв, збирання, обробляння, подавання цих сповіщень в заданому вигляді та їх подальшого передавання, а також для керування виносними пристроями і в деяких випадках для електроживлення сповіщувачів або виносних пристроїв

ru

(прибор приемно-контрольный (концентратор.

централь) охранный и охранно-пожарный

Прибор, предназначенный для приема извещений от извещателей или других приборов и устройств, сбора, обработки, подачи этих извещений в заданном виде и их дальнейшей передачи, а также для управления выносными устройствами и в некоторых случаях для электропитания извещателей или выносных устройств)

7.2 шлейф охоронний і охоронно-пожежний

Електричний ланцюг, що з'єднує вихідні контакти сповіщувачів і інших виносних елементів та призначений для передавання сповіщень на приймально-контрольний прилад і в деяких випадках для подавання електроживлення на словіщувачі й інші прилади і пристрої

ru

(шлейф охранный и охранно-пожарный

Электрическая цепь, соединяющая выходные контакты извещателей и других выносных элементов и предназначенная для передачи извещений на приемно-контрольный прибор и в некоторых случаях для подачи электропитания на извещатели и другие приборы и устройства)

7.3 сигнальна лінія

Електричний ланцюг, що з'єднує вихідні контакти адресних приладів та пристроїв та призначений для передавання сповіщень на приймально-контрольний прилад і в деяких випадках для подавання електроживлення на адресні прилади та пристрої

ru

(сигнальная линия

Электрическая цепь, соединяющая выходные контакты адресных приборов и устройств, и предназначенная для передачи извещений на приемно-контрольный прибор и в некоторых случаях для поданії электропитания на адресные приборы и устройства)

7.4 адресний пристрій

Пристрій, призначений для підімкнення до нього шлейфів сигналізації зі сповіщувачами і іншими виносними елементами, що має свою адресу, яку розпізнає прилад приймально-контрольний.

ru

(адресное устройство

Устройство, предназначенное для подключения к нему шлейфов сигнализации с извещателями и другими выносными элементами, имеющий свой адрес, различаемый прибором приемно-контрольным).

8 ОПОВІЩУВАЧІ

8.1 оповіщувач

Пристрій, призначений для подавання сигналу тривоги з метою оповіщання людей про тривогу

ru

(оповещатель

Устройство предназначенное для подачи сигнала тревоги с целью оповещения людей о тревоге)

8.2 охоронний оповіщувач

Пристрій, призначений для подавання сигналу тривоги з метою оповіщання людей про проникнення

ru

(охранный оповещатель Устройство предназначенное для подачи сигнала тревоги с целью оповещения людей о проникновении)

8.3 пожежний оповіщувач

Пристрій для масового оповіщення людей про пожежу (ДСТУ 2273)

ru

(пожарный оповещатель

Устройство для массового оповещения людей о пожаре)

8.4 охоронно-пожежний оповіщувач

Пристрій, призначений для подавання сигналу тривоги з метою оповіщання людей про проникнення та/або пожежу

ru

(охранно-пожарный оповещатель Устройство предназначенное для подачи сигнала тревоги с целью оповещения людей о проникновении и/или пожаре)

8.5 світловий оповіщувач

Оповіщувач, що видає світлові сигнали

ru

(световой оповещатель

Оповещатель, выдающий световые сигналы)

8.6 звуковий оповіщувач

Оповіщувач, що видає звукові сигнали

ru

(звуковой оповещатепь

Оповещатель, выдающий звуковые сигналы)

8.7 мовний оповіщувач

Оповіщувач, що видає мовні сигнали

ru

(речевой оповещатель, Оповещатепь, выдающий речевые сигналы)

8.8 скомбінований оповіщувач

Оповіщувач, що видає сигнали, які відрізняються один від одного за фізичним принципом дії (наприклад, світло-звуковий)

ru

(комбинированный оповещатепь Оповещатель, выдающий сигналы, отличающиеся друг от друга по физическому принципу действия (например, свето-звуковой))

8.9 зона оповіщення

Частина простору, на яку поширюється сигнал оповіщення

ru

(зона оповещения

Часть пространства, на которое распространяется сигнал оповещения)

8.10 однозонний оповіщувач

Оповіщувач, що має одну зону оповіщення

ru

(однозонный оповещатель

Оповещатель, имеющий одну зону оповещения)

8.11 багатозонний оповіщувач

Оповіщувач, що має щонайменше дві зони оповіщення.

ru

(многозонный оповещатель Оповещатель, имеющий две и более зон оповещения).

9 ПРИСТРОЇ САНКЦІОНОВАНОГО ДОСТУПУ ТА КЕРУВАННЯ

9.1 пристрій санкціонованого доступу

Пристрій, що забезпечує можливість входу в підохоронну зону або об'єкт та виходу з них користувача або відповідальної особи, без формування тривожного сигналу про проникнення

ru

(устройство санкционированного доступа Устройство, обеспечивающее возможность входа в охраняемую зону или объект и выхода из них пользователя или ответственного лица без формирования тревожного сигнала о проникновении)

9.2 пристрій керування

Пристрій, що забезпечує можливість встановлення та керування необхідними функціями приладів або пристроїв систем ТС(ОІОПС).

ru

(устройство управления Устройство, обеспечивающее возможность установки и управления функциями приборов или устройств систем ТС(ОиОПС)).

10 ЦЕНТРИ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА СИСТЕМИ ПЕРЕДАВАННЯ

ТРИВОЖНИХ СПОВІЩЕНЬ

10.1 центр приймання тривожних сповіщень

Центр з постійно присутнім персоналом, до якого надходить інформація про стан однієї або декількох систем ТС(ОіОПС)

ru

(центр приема тревожных извещений

Центр с постоянно присутствующим персонапом, в который поступает информация о состоянии одной или нескольких систем ТС(ОиОПС))

10.2 віддалений центр

Центр, розташований поза підохоронними об'єктами, де здійснюється збір та зберігання інформації про стан однієї або декількох систем ТС (ОіОПС) з метою сигналізації (у разі центру приймання тривожних сповіщень) або її подальшого передавання (у разі проміжної станції чи пункту збирання інформації)

ru

(удаленный центр

Центр, расположенный вне охраняемых объектов,где осуществляется сбор и хранение информации о состоянии одной или нескольких систем ТС (ОиОПС) с целью сигнализации (в случае центра приема тревожных извещений) или ее дальнейшей передачи (в случае промежуточной станции или пункта сбора информации))

10.3 проміжна станція

Автоматична станція, обладнана таким чином, що дозволяє при необхідності перейти на ручне керування, в якій здійснюється збір інформації про стан декількох систем ТС(ОІОПС) з метою її подальшого передавання до центру приймання тривожних сповіщень безпосередньо або через другу проміжну станцію

ru

(промежуточная станция

Автоматическая станция, оборудованная та ким образом, что позволяет в случае необходимости перейти на ручное управление, в которой осуществляется сбор информации о состоянии нескольких систем ТС(ОиОПС) для ее дальнейшей передачи в центр приема тревожных извещений непосредственно или через другую промежуточную станцию)

10.4 пункт збирання інформації

Автоматична станція, не обладнана для роботи персоналу, в якій здійснюється збирання інформації про стан декількох систем ТС (ОІОПС) з метою її подальшого передавання до центру приймання тривожних сповіщень безпосередньо або через проміжну станцію

ru

(пункт сбора информации Автоматическая станция, не оборудованная для работы персонала, в которой осуществляется сбор информации о состоянии нескольких систем ТС(ОиОПС) с целью ее дальнейшей передачи в центр приема тревожных извещений непосредственно или через промежуточную станцию)

10.5 центр спостереження (пункт централізованого спостереження)

Центр з працюючим персоналом, який спостерігає за станом систем передавання тривожних сповіщень

ru

(центр наблюдения (пункт централизованного наблюдения)

Центр с работающим персоналом, наблюдающим за состоянием систем передачи тревожных извещений)

10.6 пульт централізованого спостереження

Прилад або пристрій, або сукупність спільно діючих приладів та пристроїв, що є складовою частиною системи передавання тривожних сповіщень, які з метою централізованого спостерігання за підохоронними зонами чи об'єктами здійснюють приймання, збирання, обробляння, зберігання та формування отриманої через транслятори або ретранслятори інформації в заданому вигляді, а також для дистанційного керування роботою складових частин системи передавання тривожних сповіщень

ru

(пульт централизованного наблюдения

Прибор или устройство, или совокупность совместно действующих приборов и устройств, являющихся составной частью системы передачи тревожных извещений, которые с целью централизованного наблюдения за охраняемыми зонами или объектами, осуществляют прием, сбор, обработку, хранение и формирование полученной через трансляторы или ретрансляторы информации в заданном виде, а также для дистанционного управления работой составных частей системы передачи тревожных извещений)

10.7 система передавання тривожних сповіщень

Система, що призначена для передавання

інформації про стан однієї чи декількох систем ТС(ОІОПС) між підохоронними зонами (об'єктами) та одним чи декількома центрами приймання тривожних сповіщень

ru

(система передачи тревожных извещений Система, предназначенная для передачи информации о состоянии одной или нескольких систем ТС(ОиОПС) между охраняемыми зонами (объектами) и одним или несколькими центрами приема тревожных извещений)

10.8 транслятор (системи тривожної сигналізації)

Пристрій, що є складовою частиною системи передавання тривожних сповіщень, що здійснює приймання, збирання, обробляння та одностороннє передавання інформації каналами (лініями) зв'язку

ru

(транслятор (системы тревожной сигнализации)

Устройство, являющееся составной частью системы передачи тревожных извещений, осуществляющее прием, сбор, обработку и одностороннюю передачу информации по каналам (линиям) связи)

10.9 ретранслятор (системи тривожної

сигналізації)

Пристрій, що є складовою частиною системи передавання тривожних сповіщень, що здійснює приймання, збирання, обробляння та двостороннє передавання інформації каналами (лініями) зв'язку

ru

(ретранслятор (системы тревожной сигнализации) Устройство, являющееся составной частью системы передачи тревожных извещений, осуществляющее прием, сбор, обработку и двустороннюю передачу информации по каналам (линиям)связи)

10 10 пультовий пристрій сполучення (пультовий інтерфейс)

Пристрій, що є складовою частиною системи передавання тривожних сповіщень, призначений для забезпечування спільної узгодженої взаємодії пульта централізованого спостереження з транслятором чи ретранслятором або іншими складовими частинами системи передаваннях тривожних сповіщень

ru

(пультовое устройство сопряжения (пультовый интерфейс)

Устройство, являющееся составной частью системы передачи тревожных извещений, предназначенное для обеспечения совместного согласованного взаимодействия пульта централизованного наблюдения с транслятором или ретранслятором, или другими составными частями системы передачи тревожных извещений)

10.11 об'єктовий пристрій сполучення

(об'єктовий інтерфейс)

Пристрій, що є складовою частиною системи передавання тривожних сповіщень, призначений для забезпечення спільної узгодженої взаємодії транслятора чи ретранслятора з приладом приймально-контрольним або іншими складовими частинами системи ТС(ОІОПС)

ru

(объектовое устройство сопряжения (объектовый интерфейс)

Устройство, являющееся составной частью системы передачи тревожных извещений, предназначенное для обеспечения совместного согласованного взаимодействия транслятора или ретранслятора с прибором приемно-контрольным или другими составными частями системы

ТС(ОиОПС))

10.12 модем (системи тривожної сигналізації')

Пристрій для обмінювання інформацією, що забезпечує модуляцію під час передавання тривожних сповіщень та їх демодуляцію під час приймання

ru

(модем (системы тревожной сигнализации)

Устройство для обмена информацией, обеспечивающее, модуляцию при передаче тревожных извещений и их демодуляцию при приеме)

10.13 канал зв'язку (лінія зв'язку)

Електричні проводи (дроти), лінії телефонної мережі, оптико-волоконні магістралі, радіоефір, спеціальні канали (лінії) зв'язку та ін., що використовуються для передавання тривожних сповіщень та іншої інформації.

ru

(канал связи (линия связи)

Электрические провода, линии телефонной сети.оптико-волоконные магистрали, радиоэфир, специальные каналы (пинии) связи и др., используемые для передачи тревожных извещений и другой информации).

 

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК УКРАЇНСЬКИХ ТЕРМІНІВ

апаратний інтерфейс

5.65

випромінювач

6.44

виявляння розкриття

5.39

готовність системи тривожної сигналізації (охоронної і охоронно-пожежної]

5.55

дальність дії сповіщувача

6.54

дальність дії сповіщувача максимальна

6.56

дальність дії сповіщувача мінімальна

6.57

дальність дії сповіщувача робоча

6.55

детектор

6.1

джерело електроживлення (системи тривожної сигналізації)

5.43

довжина зони виявляння сповіщувача

6.54

достовірність інформації (системи тривожної сигналізації')

5.61

елемент активний

6.44

елемент чутливий

6.43

завадозахищеність системи тривожної сигналізації (охоронної і охоронно-пожежної)

5.57

запам'ятовувальність подій

5.68

захист фізичний

5.46

захищання від розкриття

5.40

захищання інформації технічне

567

зняття з охорони

5.72

зняття з чергування

5.72

зона відчування сповіщувача елементарна

6.48

зона відчування сповіщувача охоронного елементарна

6.49

зона відчування сповіщувача охоронно-пожежного елементарна

6.50

зона відчуження

5.50

зона оповіщення

8.9

зона охоронного сповіщувача виявляння

6.46

зона охоронно-пожежного сповіщувача виявляння

6.47

зона підохоронна

5.19

зона підохоронна локальна

5.21

зона сповіщувача виявляння

6.45

інтерфейс об'єктовий

10.11

інтерфейс пультовий

10.10

інтерфейс сигнальний

5.66

Інформативність (системи тривожної сигналізації)

5.54

канал зв'язку

10.13

комплекс тривожної сигналізації

5.15

концентратор

7.1

користувач систем тривожної сигналізації (охоронної і охоронно-пожежної)

5.18

кут огляду зони виявляння сповіщувача

6 53

лінія зв'язку

10.13

лінія сигнальна

7.3

межа зони виявляння сповіщувача

6.52

місткість інформаційна (системи тривожної сигналізації)

5.53

модем (системи тривожної сигналізації)

10.12

об'єкт підохоронний

5.20

обладнання базове

5.62

обладнання нарощування

5.63

обладнання розширення

5.64

обладнання сполучання

5.65

оповіщувач

8.1

оповіщувач багатозонний

8.11

оповіщувач звуковий

8.6

оповіщувач мовний

8.7

оповіщувач однозонний

8.10

оповіщувач охоронний

82

оповіщувач охоронно-пожежний

8.4

оповіщувач пожежний

8.3

оповіщувач світловий

8.5

оповіщувач скомбінований

8.8

органи ручного керування (системи тривожної сигналізації)

5.45

особа уповноважена відповідальна (підохоронного об'єкта)

5.22

порушник

5.47

поставлення на охорону

5.71

поставлення на чергування

5.71

прилад приймально-контрольний охоронний і охоронно-пожежний

7.1

пристрій адресний

7.4

пристрій виявляння розкриття

5.38

пристрій доступу санкціонованого

9.1

пристрій запам'ятовувальний

5.69

пристрій керування

9.2

пристрій сполучення об'єктовий

10.11

пристрій сполучення пультовий

10.10

пріоритет сповіщення

5.42

процесор (системи тривожної сигналізації)

5.44

пульт спостереження централізованого

10,6

пункт спостереження централізованого

10.5

пункт збирання інформації

10.4

режим перевіряння (системи тривожної сигналізації)

5.27

режим тривоги (системи тривожної сигналізації)

5.25

режим черговий (системи тривожної сигналізації)

5.26

режим охорони

5.26

ретранслятор (системи тривожної сигналізації)

10.9

рівень безпеки

5.60

рівень захищеності

5.59

рівень ризику

5.58

рубіж охорони

5.74

рубіж охоронної сигналізації

5.73

сенсор

6.43

сигнал

5.31

сигнал про зламування

5.37

сигнал про напад

5.34

сигнал про несправність

5 36

сигнал про пожежу

5.35

сигнал про проникнення

5.33

сигнал про розкриття

5.37

сигнал тривоги

5.32

сигнал тривоги хибний

5.41

система охоронної сигналізації автоматизована

5.12

система охоронної сигналізації

5.5

система охоронної сигналізації автоматична

5.9

система охоронно-пожежної сигналізації

5.6

система охоронно-пожежної сигналізації автоматизована

5.13

система охоронно-пожежної сигналізації автоматична

5.10

система передавання сповіщень тривожних

10.7

система тривожної сигналізації

5.4

система тривожної сигналізації автоматична

5.8

система тривожної сигналізації (охоронної і охоронно-пожежної) ручна

5.14

система тривожної сигналізації (охоронної і охоронно-пожежної)

 

спеціального призначення

5.16

система тривожної сигналізації автоматизована

5.11

система тривожної сигналізації скомбінована

5.7

сповіщення

5.29

сповіщення тривожне

5.30

сповіщувач

6.1

сповіщувач автоматичний

6.5

сповіщувач активний

6.13

сповіщувач акустичний

6.27

сповіщувач багатоблочний

6.9

сповіщувач багатозонний

6.11

сповіщувач вібраційний

6.24

сповіщувач газоаналітичний

6.34

сповіщувач двоблочний

6.8

сповіщувач доплеровський

6.37

сповіщувач електроконтактний

6.18

сповіщувач електромагнітний

6.22

сповіщувач електромагнітний контактний

6.21

сповіщувач електростатичний

6.33

сповіщувач ємнісний

6.26

сповіщувач індуктивний

6.23

сповіщувач лінійний

6.15

сповіщувач магнітоконтактний

6.19

сповіщувач мікрохвильовий

6.30

сповіщувач надвисокочасточний

6.30

сповіщувач об'ємний

6.17

сповіщувач одноблочний

6.7

сповіщувач однозонний

6.10

сповіщувач оптико-електронний

6.31

сповіщувач оптико-електронний інфрачервоний

6.32

сповіщувач охоронний

6.2

сповіщувач охоронно-пожежний

6.4

сповіщувач п'єзоелектричний

6.25

сповіщувач пасивний

6.12

сповіщувач поверхневий

6.16

сповіщувач пожежний

6.3

сповіщувач радіохвильовий

6.29

сповіщувач ртутний

6.41

сповіщувач ручний

6.6

сповіщувач скомбінований

6.42

сповіщувач тензорезистивний

6.38

сповіщувач тепловий

6.36

сповіщувач термоелектричний

6.39

сповіщувач тиску

6.35

сповіщувач точковий

6.14

сповіщувач ударно-контактний

6.20

сповіщувач ультразвуковий

6.28

сповіщувач фотоелектричний

6.40

стан несправний (системи тривожної сигналізації)

5.24

стан нормальний (системи тривожної сигналізації)

5.23

стан саботажу (системи тривожної сигналізації)

5.28

станція проміжна

10.3

таймер

5.70

товариство систем тривожної сигналізації (охоронної і охоронно-пожежної)

5.17

транслятор (системи тривожної сигналізації)

10.8

тривалість готування до роботи системи тривожної сигналізації

 

(охоронної і охоронно-пожежної)

5.56

тривога

5.1

тривога охоронна

5.2

тривога пожежна

5.3

формат передавання сигналів

5.66

центр віддалений

10.2

центр приймання сповіщень тривожних

10.1

центр спостереження

10.5

централь

7.1

ціль стандартна

5.48

ціль стандартна вторинна

5.49

час сповіщувача спрацьовування

6.51

чинник довкілля впливовий (на систему тривожної сигналізації)

5.51

чинник довкілля небезпечний (на систему тривожної сигналізації)

5.52

чутливість сповіщувача

6.59

ширина зони виявляння сповіщувача

6.58

шлейф охоронний і охоронно-пожежний

7.2

щільність середовища оптична

6.60

щільність середовища питома оптична

6.61

 

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК РОСІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ

аппаратный интерфейс

5.65

время срабатывания извещателя

6.51

готовность системы тревожной сигнализации

 

(охранной и охранно-пожарной)

5.55

граница зоны обнаружения извещателя

6.52

дальность действия извещателя

6.54

дальность действия извещателя максимальная

6.56

дальность действия извещателя минимальная

6.57

дальность действия извещателя рабочая

6.55

детектор

6.1

длина зоны обнаружения извещателя

6.54

достоверность информации (системы тревожной сигнализации)

5.61

емкость информационная (системы тревожной сигнализации)

5.53

запоминаемость событий

5.68

защита информации техническая

5.67

защита от вскрытия

5.40

защита физическая

5.46

зона извещателя элементарная чувствительная

6.48

зона локальная охраняемая

5.21

зона обнаружения извещателя

6.45

зона обнаружения охранно-пожарного извещателя

6.47

зона обнаружения охранного извещателя

6.46

зона оповещения

8.9

зона отчуждения

5.50

зона охранного извещателя элементарная чувствительная

6.49

зона охранно-пожарного извещателя элементарная чувствительная

6.50

зона охраняемая

5.19

извещатель

6.1

извещатель автоматический

6.5

извещатель аккустический

6.27

извещатель активный

6.13

извещатель вибрационный

6.24

извещатель газоаналитический

6.34

извещатель давления

6.35

извещатель двухблочный

6.8

извещатель доплеровский

6.37

извещатель емкостный

6.26

извещатель индуктивный

6.23

извещатель комбинированный

6.42

извещатель линейный

6.15

извещатель магнитоконтактный

6.19

извещатель микроволновый

6.30

извещатель многоблочный

6.9

извещатель многозонный

6.11

извещатель объемный

6.17

извещатель одноблочный

6.7

извещатель однозонный

6.10

извещатель оптико-электронный

6.31

извещатель оптико-электронный инфракрасный

6.32

извещатель охранно-пожарный

6.4

извещатель охранный

6.2

извещатель пассивный

6.12

извещатель поверхностный

6.16

извещатель пожарный

6.3

извещатель пьезоэлектрический

6.25

извещатель радиоволновый

6.29

извещатель ртутный

6.41

извещатель ручной

6.6

извещатель сверхвысокочастотный

6.30

извещатель тензорезистивный

6.38

извещатель тепловой

6.36

извещатель термоэлектрический

6.39

извещатель точечный

6.14

извещатель ударно-контактный

6.20

извещатель ультразвуковой

6.28

извещатель фотоэлектрический

6.40

извещатель электроконтактный

6.18

извещатель электромагнитный

6.22

извещатель электромагнитный контактный

6.21

извещатель электростатический

6.33

извещение

5.29

извещение тревожное

5.30

излучатель

6.44

интерфейс объектовый

10.11

интерфейс пультовый

10.10

интерфейс сигнальный

5.66

информативность (системы тревожной сигнализации)

5.54

источник электропитания (системы тревожной сигнализации)

5.43

канал связи

10.13

комплекс тревожной сигнализации

5.15

концентратор

7.1

линия связи

10.13

линия сигнальная

7.3

лицо уполномоченное ответственное (охраняемого объекта)

5.22

модем (системы тревожной сигнализации)

10.12

нарушитель

5.47

обнаружение вскрытия

5.39

оборудование базовое

5.62

оборудование наращивания

5.63

оборудование расширения

5.64

оборудование сопряжения

5.65

общество систем тревожной сигнализации (охранной и охранно-пожарной)

5.17

объект охраняемый

5.20

оповещатель

8.1

оповещатель звуковой

8.6

оповещатель комбинированный

8.8

оповещатепь многозонный

8.11

оповещатель однозонный

8.10

оповещатель охранно-пожарный

8.4

оповещатель охранный

8.2

оповещатель пожарный

8.3

оповещатель речевой

8.7

оповещатель световой

8.5

органы ручного управления (системы тревожной сигнализации)

5.45

плотность среды удельная оптическая

6.61

плотность среды оптическая

6.60

пользователь систем тревожной сигнализации (охранной и охранно-пожарной)

5.18

помехозащищенность системы тревожной сигнализации (охранной и охранно-пожарной)

5.57

постановка на дежурство

5.71

постановка на охрану

5.71

прибор приемно-контрольный охранный и охранно-пожарный

7.1

приоритет извещения

5.42

продолжительность подготовии к работе системы тревожной сигнализации

 

(охранной и охранно-пожарной)

5.56

процессор (системы тревожной сигнализации)

5.44

пупьт централизованного наблюдения

10.6

пункт сбора информации

10.4

пункт централизованного наблюдения

10.5

режим дежурный (системы тревожной сигнализации)

5.26

режим охраны (системы тревожной сигнализации)

5.26

режим проверки (системы тревожной сигнализации)

5.27

режим тревоги (системы тревожной сигнализации)

5.25

ретранслятор (системы тревожной сигнализации)

10.9

рубеж охранной сигнализации

5.73

рубеж охраны

5.74

сенсор

6.43

сигнал

5.31

сигнал о взломе

5.37

сигнал о вскрытии

5.37

сигнал о нападении

5.34

сигнал о неисправности

5.36

сигнал о пожаре

5.35

сигнал о проникновении

5.33

сигнал тревоги

5.32

сигнал тревоги ложный

5.41

система охранной сигнализации автоматизированная

5.12

система охранной сигнализации автоматическая

5.9

система охранно-пожарной сигнализации автоматизированная

5.13

система охранно-пожарной сигнализации автоматическая

5.10

система передачи тревожных извещений

10.7

система сигнализации охранной

5.5

система сигнализации охранно-пожарной

5.6

система сигнализации тревожной

5.4

система тревожной сигнализации автоматизированная

5.11

система тревожной сигнализации автоматическая

5.8

система тревожной сигнализации комбинированная

5.7

система тревожной сигнализации (охранной и охранно-пожарной) ручная

5.14

система тревожной сигнализации (охранной и охранно-пожарной)

 

специального назначения

5.16

снятие с дежурства

5.72

снятие с охраны

5.72

состояние неисправное (системы тревожной сигнализации)

5.24

состояние нормальное (системы тревожной сигнализации)

5.23

состояние саботажа (системы тревожной сигнализации)

5.28

станция промежуточная

10.3

таймер

5.70

транслятор (системы тревожной сигнализации)

10.8

тревога

5.1

тревога охранная

5.2

тревога пожарная

5.3

угол обзора зоны обнаружения извещателя

6.53

уровень безопасности

5.60

уровень защищенности

5.59

уровень риска

5.58

устройство адресное

7.4

устройство запоминающее

5.69

устройство обнаружения вскрытия

5.38

устройство санкционированного доступа

9.1

устройство сопряжения объектовое

10.11

устройство сопряжения пультовое

10.10

устройство управления

92

фактор окружающей среды влияющий (на систему тревожной сигнализации)

5.51

фактор окружающей среды опасный (на систему тревожной сигнализации)

5.52

формат передачи сигналов

5.66

цель стандартная

5.48

цель стандартная вторичная

5.49

центр наблюдения

10.5

центр приема тревожных извещений

10.1

центр удаленный

10.2

централь

7.1

чувствительность извещателя

6.59

ширина зоны обнаружения извещателя

6.58

шлейф охранный и охранно-пожарный

7.2

элемент активный

6.44

элемент чувствительный

6.43

         

 

ДОДАТОК А

(рекомендований)

ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНІ ПОНЯТТЯ

 

А.1 надійність

Властивість об'єкта зберігати в часі в установлених межах значення всіх параметрів, які характеризують здатність виконувати необхідні функції в заданих режимах та умовах застосування, технічного обслуговування, зберігання та транспортування

ru

надежность

Свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания,хранения и транспортирования (ДСТУ 2860)

 

А.2 безвідмовність (властивість) Властивість об'єкта виконувати потрібні функції в певних умовах протягом заданого інтервалу часу чи наробітку (ДСТУ 2860)

ru

безотказность

Свойства объекта'выпол нять требуемые функции в течение заданного интервала времени или наработки

 

А.З довговічність

Властивість об'єкта виконувати потрібні функції до переходу у граничний стан при встановленій системі технічного обслуговування та ремонту (ДСТУ 2860)

ru

долговечность

Свойства объекта выполнять требуемые функции до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта

 

А.4 збережуваність

Властивість об'єкта зберігати в заданих межах значення параметрів, що характеризують здатність об'єкта виконувати потрібні функції, під час і після зберігання та (чи) транспортування (ДСТУ 2860)

ru

сохраняемость

Свойство объекта сохранять в заданых пределах значения параметров, характеризующих способность объекта выполнять требуемые функции, в течение и после хранения и (или) транспортирования

 

А.5 ремонтопридатність (властивість) Властивість об'єкта бути пристосованим до підтримання та відновлення стану, в якому він здатний виконувати потрібні функції за допомогою технічного обслуговування та ремонту (ДСТУ 2860)

ru

ремонтопригодность (свойство) Свойство объекта, заключающееся в приспособленности к поддержанию и восстановлению состояния, при котором он способен выполнять требуемые функции, путем технического обслуживания и ремонта

 

А.6 справність

Стан об'єкта, за яким він здатний виконувати всі задані функції об'єкта (ДСТУ 2860)

ru

исправное состояние (исправность) Состояние объекта, при котором он способен выполнять все заданные функции объекта

 

А.7 несправність

Стан об'єкта, за яким він нездатний виконува­ти хоч би одну із заданих функцій об'єкта (ДСТУ 2860)

ru

неисправное состояние (неисправность) Состояние объекта, при котором он неспособен выполнять хотя бы одну из заданных функций объекта

 

А 8 працездатний стан; працездатність Стан об'єкта, який характеризується його здатністю виконувати усі потрібні функції (ДСТУ 2860)

ru

работоспособное состояние; работоспособность Состояние объекта, при котором он способен выполнять все требуемые функции

 

А.9 непрацездатний стан; непрацездатність Стан об'єкта, за яким він нездатний виконувати хоч би одну із потрібних функцій (ДСТУ 2860)

ru

неработоспособное состояние; неработоспособность

Состояние объекта, при котором он не способен выполнять хотя бы одну из требуемых функций

 

А. 10 критичний стан

Стан об'єкта, що може призвести до травму­вання людей, значних матеріальних збитків чи інших неприйнятних наслідків (ДСТУ 2860)

ru

критическое состояние

Состояние объекта, которое может привести к травмированию людей, значительному материальному ущербу или другим неприемлемым последствиям

 

А.11 граничний стан

Стан об'єкта, за яким його подальша експлуатація неприпустима чи недоцільна, або відновлення його працездатного стану неможливе чи недоцільне (ДСТУ 2860)

ru

предельное состояние

Состояние объекта, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесо­образно

 

А 12 незначна несправність

Несправність, що не порушує жодної з потрібних функцій об'єкта (ДСТУ 2860)

ru

незначительная неисправность Неисправность, не нарушающая ни одной из требуемых функций объекта

 

А. 13 значна несправність

Несправність, що порушує хоча б одну з по­трібних функцій об'єкта (ДСТУ 2860)

ru

значительная неисправность Неисправность, нарушающая хотя бы одну из требуемых функций объекта

 

А.14 часткова несправність

Несправність, що викликає нездатність об'єкта виконувати частину потрібних функцій (ДСТУ 2860)

ru

частичная неисправность Неисправность, характеризуемая неспособностью объекта выполнять некоторые, но не все требуемые функции

 

А. 15 повна несправність

Несправність, що характеризується повною нездатністю об'єкта виконувати всі потрібні функції (ДСТУ 2860)

ru

полная неисправность

Неисправность, характеризуемая полной неспособностью объекта выполнять все требуемые функции

 

А.16 несправність через невміле поводження

Несправність, спричинена неправильним чи необережним поводженням з об'єктом (ДСТУ 2860)

ru

неисправность вследствие неправильного обращения

Неисправность, вызванная неправильным или неосторожным обращением с объектом

 

А. 17 дефект

Кожна окрема невідповідність об'єкта встановленим вимогам (ДСТУ 2860)

ru

дефект

Каждое отдельное несоответствие объекта установленным требованиям

 

А. 18 пошкодження

Подія, яка полягає в порушенні справного стану об'єкта, коли зберігається його працездатність (ДСТУ 2860)

ru

повреждение

Событие, заключающееся в нарушении исправного состояния объекта при сохранении работоспособного состояния

 

А.19 відмова

Подія, яка полягає у втраті об'єктом здатності виконувати потрібну функцію, тобто в порушенні працездатного стану об'єкта (ДСТУ 2860)

ru

отказ

Событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния объекта, т.е. в утрате объектом способности выполнять требуемую функцию

 

А 20 термін служби

Календарна тривалість експлуатації об'єкта від початку, чи її поновлення після ремонту до пе реходу в граничний стан (ДСТУ 2860)

ru

срок службы

Календарная продолжительность эксплуатации от начала эксплуатации объекта, или ее возобновления после ремонта до перехода в предельное состояние

 

А.21 технічне обслуговування та ремонт

Сукупність усіх технічних та організаційних дій, у тому числі й технічного нагляду, спрямованих на підтримку чи повернення об'єкта в стан, в якому він здатний виконувати потрібну функцію (ДСТУ 2860)

ru

техническое обслуживание и ремонт

Совокупность всех технических и организационных действий, включающих технический надзор, направленных на поддержание или возвращение объекта в состояние, в котором он способен выполнять требуемую функцию 1

 

А 22 ремонт

Комплекс операцій для відновлення справного

стану чи працездатності об'єкта та відновлен-

ня ресурсів об'єктів чи їх складових частин

(ДСТУ 2860)

ru

ремонт

Комплекс операций по восстановлению исправ-

ности или работоспособности объекта и восстановлению ресурсов объектов или их составных частей

 

А.23 помилка оператора

Дія людини, що призвела до ненавмисного наслідку (ДСТУ 2860)

ru

ошибка оператора

Действие человека, приведшее к непреднамеренному результату

 

А.24 об'єкт

Система, споруда, машина, підсистема, апаратура, функційна одиниця, пристрій, елемент чи будь яка їх частина, що розглядається з погляду надійності як самостійна одиниця (ДСТУ 2860)

ru

объект

Система, сооружение, машина, подсистема, аппаратура, функциональная единица, устройство, элемент или любая их часть, рассматриваемая с точки зрения надежности как самостоятельная единица

 

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК УКРАЇНСЬКИХ ТЕРМІНІВ

 

безвідмовність (властивість)

А.2

відмова

А.19

дефект

А.17

довговічність

A3

збережуваність

А.4

надійність

А.1

непрацездатність

А.9

несправність

А,7

несправність значна

А.13

несправність незначна

А.12

несправність повна

А.15

несправність часткова

А.14

несправність через невміле поводження

А.16

об'єкт

А.24

обслуговування технічне та ремонт

А21

помилка (оператора)

А.23

пошкодження

А.18

працездатність

А.8

ремонт

А.22

ремонтнопридатність

А.5

справність

А.6

стан граничний

А.11

стан критичний

А.10

стан непрацездатний

А.9

стан працездатний

А.8

термін служби

А.20

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК РОСІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ

 

безотказность

А.2

дефект

А.17

долговечность

A3

надежность

А.1

неисправность вследствие неправильного обращения

А.16

неисправность значительная

А.13

неисправность незначительная

А.12

неисправность полная

А.15

неисправность частичная

А 14

неработоспособность

А.9

объект

А.24

отказ

А.19

ошибка оператора

А.23

повреждение

А.18

работоспособность

А.8

ремонт

А.22

ремонтопригодность

А.5

состояние исправное

А.6

состояние критическое

А.10

состояние неисправное

А.7

состояние неработоспособное

А.9

состояние предельное

А.11

состояние работоспособное

А.8

сохраняемость

А.4

срок службы

А.20


техническое обслуживание и ремонт

А.21

           

 

ДОДАТОК Б

(рекомендований)

 

ПЕРЕЛІК

Позначень і скорочень, які рекомендовано для застосування в НД системи охоронної і охоронно-пожежної сигналізації

 

АБ — акумуляторна батарея;

АРМ — автоматизоване робоче місце;

АЦДП — алфавітно-цифровий друкувальний пристій;

ББ — блок базовий;

БД — база даних;

БН — блок нарощування;

ВДСО — відділ(відділення) Державної служби охорони; ВК — виконавчий комплект;

ГУДСО — Головне управління Державної служби охорони при МВС України;

ДК — диспетчерський комплект;

ДСО — Державна служба охорони;

К — концентратор;

КО — комутаційне обладнання;

КОС — комплекс охоронної сигналізації;

КОПС — комплекс охоронно-пожежної сигналізації;

КНД — керівний нормативний документ;

КПП — контрольно-пропускний пункт;

МЗ — механічний захист;

НД — нормативний документ;

НСД — несанкціонований доступ;

ОП — оповіщувач;

ОПО — оповіщувач охоронний;

ОПОП — оповіщувач охоронно-пожежний;

ОПС — охоронно-пожежна сигналізація;

ОС — охоронна сигналізація;

ПДК — пульт дистанційного керування;

ПЗ — проектне завдання;

ПК — персональний комп'ютер;

ПКД — прилад контролю доступу;

ПККД — прилад контролю та керування доступом;

ПЛК — пульт керування;

ППК — прилад приймально-контрольний;

ППКО — прилад приймально-контрольний охоронний;

ППКОП — прилад приймально-контрольний охоронно-пожежний;

ПРЗ — програмне забезпечення;

ПРК — пристрій керування;

ПРР — пристрій розширення;

ПРС — пристрій сполучення;

ПРСД — пристрій санкціонованого доступу;

ПРСО — пристрій сполучення об'єктовий;

ПРСП — пристрій сполучення пультовий;

ПЦО — пункт централізованої охорони;

ПЦС — пульт централізованого спостереження;

Р — ретранслятор;

РДЕЖ — резервне джерело електроживлення; С — оповіщувач;

СД — система доступу;

СО — сповіщувач охоронний;

СКД — система контролю доступу;

СОП — сповіщувач охоронно-пожежний;

СОПС — система охоронно-пожежної сигналізації;

COC— система охоронної сигналізації;

СПТС — система передавання тривожних сповіщень;

СТ(В)К — система теле(відео)контролю;

СТ(В)С — система теле(відео)спостереження;

CTC— система тривожної сигналізації;

Т — транслятор;

ТУК — технічна укріпленість;

Ц — централь;

ЦПТС — центр приймання тривожних сповіщень;

ЦС — центр спостереження (ПЦС — пункт централізованого спостереження);

ШС — шлейф сигналізації; >

ШСО — шлейф сигналізації охоронний;

ШСОП — шлейф сигналізації охоронно-пожежний.

 

 
Joomla templates by a4joomla