ДСТУ 3396.2-97

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УКРАИНЫ

ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ

Термины и определения

ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ

ТЕХНІЧНИЙ ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ

Терміни та визначення

INFORMATION PROTECTION

TECHNICAL PROTECTION OF INFORMATION

 

Дата введения 1997—01—01

 

4 Види інформації, які підлягають технічному захисту

 

 

 

4.1 ін­фо­р­ма­ція

Ві­до­мо­с­ті про об'єк­ти, про­це­си та яви­ща (ДСТУ 2226)

eninformation

ru(ин­фо­р­ма­ция

Све­де­ния об об­ъе­к­тах, про­це­с­сах и яв­ле­ниях)

 

 

4.1.1 ін­фо­р­ма­ція з обме­же­ним до­с­ту­пом

Ін­фо­р­ма­ція, пра­во до­с­ту­пу до якої об­ме­же­но вста­но­в­ле­ни­ми пра­во­ви­ми но­р­ма­ми і (чи) пра­ви­ла­ми

enlimitedaccessinformation

ru (ин­фо­р­ма­ция с ог­ра­ни­че­н­ным до­с­ту­пом

Ин­фо­р­ма­ция, пра­во до­с­ту­па к ко­то­рой ог­ра­ни­че­но ус­та­но­в­ле­н­ны­ми пра­во­вы­ми но­р­ма­ми и (или) пра­ви­ла­ми)

 

 

4.1.1.1 тає­м­на ін­фо­р­ма­ція

Ін­фо­р­ма­ція з об­ме­же­ним до­с­ту­пом, яка мі­с­тить ві­до­мо­с­ті, що ста­но­в­лять де­р­жа­в­ну або ін­шу пе­ре­д­ба­че­ну за­ко­ном тає­м­ни­цю

en secret information

ru (се­к­ре­т­наяин­фо­р­ма­ция

Ин­фо­р­ма­ция с ог­ра­ни­че­н­ным досту­пом, ко­то­рая со­де­р­жит све­де­ния, со­с­та­в­ляю­щие го­су­да­р­с­т­ве­н­ную или иную пре­ду­с­мо­т­ре­н­ную за­ко­ном та­й­ну)

 

 

4.1.1.2 ко­н­фі­де­н­ці­й­на ін­фо­р­ма­ція

Ін­фо­р­ма­ція з об­ме­же­ним до­с­ту­пом, якою во­ло­діють, ко­ри­с­тую­ть­ся чи ро­з­по­ря­джаю­ть­ся ок­ре­мі фі­зи­ч­ні чи юри­ди­ч­ні осо­би або де­р­жа­ва і по­ря­док до­с­ту­пу до якої вста­но­в­лює­ть­ся ни­ми

en confidential information

ru (ко­н­фи­де­н­циа­ль­наяин­фо­р­ма­ция

Ин­фо­р­ма­ция с ог­ра­ни­че­н­ным до­с­ту­пом, на­хо­дя­щая­ся во вла­де­нии, по­ль­зо­ва­нии или ра­с­по­ря­же­нии от­де­ль­ных фи­зи­че­с­ких или юри­ди­че­с­ких лиц ли­бо го­су­да­р­с­т­ва и по­ря­док до­с­ту­па к ко­то­рой ус­та­на­в­ли­вае­т­ся ими)

 

 

5 ЗА­Г­РО­ЗА ДЛЯ ІН­ФО­Р­МА­ЦІЇ

 

 

 

5.1 ви­тік ін­фо­р­ма­ції

Не­ко­н­т­ро­льо­ва­не по­ши­ре­н­ня ін­фо­р­ма­ції, яке при­з­во­дить до її не­са­н­к­ціо­но­ва­но­го оде­р­жа­н­ня

en information leakage

ru (уте­ч­каин­фо­р­ма­ции

Не­ко­н­т­ро­ли­руе­мое ра­с­п­ро­с­т­ра­не­ние ин­фо­р­ма­ции, ко­то­рое ве­дет к ее не­са­н­к­цио­ни­ро­ва­н­но­му по­лу­че­нию)

 

 

5.2по­ру­ше­н­ня ці­лі­с­но­с­ті ін­фо­р­ма­ції

Спо­т­во­ре­н­ня ін­фо­р­ма­ції, її ру­й­ну­ва­н­ня або зни­ще­н­ня

en information integrity violation

ru (на­ру­ше­ние це­ло­с­т­но­с­ти ин­фо­р­ма­ции

Ис­ка­же­ние ин­фо­р­ма­ции, ее ра­з­ру­ше­ние или уни­ч­то­же­ние)

 

 

5.3 бло­ку­ва­н­ня ін­фо­р­ма­ції

Уне­мо­ж­ли­в­ле­н­ня са­н­к­ціо­но­но­ва­но­го до­с­ту­пу до ін­фо­р­ма­ції

en block ofinformation

ru (бло­ки­ро­ва­ние ин­фо­р­ма­ции

Ис­к­лю­че­ние во­з­мо­ж­но­с­ти са­н­к­цио­ни­ро­ва­н­но­го до­с­ту­па к ин­фо­р­ма­ции)

 

 

5.4 за­г­ро­за для ін­фо­р­ма­ції

Ви­тік, мо­ж­ли­вість блокування чи по­ру­ше­н­ня ці­лі­с­но­с­ті інформації.

При­мі­т­ка. За­г­ро­зи для ін­фо­р­ма­ції мо­жуть виникати під час ви­ко­ри­с­та­н­ня те­х­ні­ч­них за­со­бів чи те­х­но­ло­гій, не­до­с­ко­на­лих що­до за­хи­с­ту ін­фо­р­ма­ції

en threat to information

ru (уг­ро­задляин­фо­р­ма­ции

Уте­ч­ка, во­з­мо­ж­ность бло­ки­ро­ва­ния или на­ру­ше­ния це­ло­с­т­но­с­ти ин­фо­р­ма­ции)

При­ме­ча­ние. Уг­ро­зы для ин­фо­р­ма­ции мо­гут возникать при ис­по­ль­зо­ва­нии те­х­ни­че­с­ких средств или те­х­но­ло­гий, не­со­ве­р­ше­н­ных в за­щи­те ин­фо­р­ма­ции

 

 

5.4.1 мо­дель за­г­роз для ін­фо­р­ма­ції

Фо­р­ма­лі­зо­ва­ний опис ме­то­дів та за­со­бів зді­й­с­не­н­ня за­г­роз для ін­фо­р­ма­ції

en model of threats to information

ru (мо­дель уг­роз бе­зо­па­с­но­с­ти ин­фо­р­ма­ции

Фо­р­ма­ли­зо­ва­н­ное опи­са­ние ме­то­дов и средств осу­ще­с­т­в­ле­ния уг­роз для ин­фо­р­ма­ции)

 

 

5.5до­с­туп до ін­фо­р­ма­ції (ТЗІ)

Мо­ж­ли­вість одержаа­н­ня, об­ро­б­ле­н­ня ін­фо­р­ма­ції, її бло­ку­ва­н­ня та (чи) по­ру­ше­н­ня ці­лі­с­но­с­ті

en access to information

ru (до­с­тупкин­фо­р­ма­ции

Во­з­мо­ж­ность по­лу­че­ния, об­ра­бо­т­ки ин­фо­р­ма­ции, ее бло­ки­ро­ва­ни­яи (или) на­ру­ше­ния це­ло­с­т­но­с­ти)

 

 

5.6 не­са­н­к­ціо­но­ва­ний до­с­туп (до ін­фо­р­ма­ції); НСД

До­с­туп до ін­фо­р­ма­ції, за яко­го по­ру­шую­ть­ся вста­но­в­ле­ний по­ря­док йо­го зді­с­не­н­ня та (чи) пра­во­ві но­р­ми

en unauthorized access (to information)

ru (не­са­н­к­цио­ни­ро­ва­н­ный до­с­туп (к ин­фо­р­ма­ции); НСД

До­с­туп к ин­фо­р­ма­ции, при ко­то­ром на­ру­шаю­т­ся ус­та­но­в­ле­н­ный по­ря­док его осу­ще­с­т­в­ле­ния и (или) пра­во­вые но­р­мы)

 

 

5.7 за­к­ла­д­ний при­с­т­рій (ТЗІ);

з а ­к ­л а­ д ­к а

По­тай вста­но­в­лю­ва­ний те­х­ні­ч­ний за­сіб, який ство­рює за­г­ро­зу для ін­фо­р­ма­ції

en secret intelligence device (bug)

ru (за­к­ла­д­ное ус­т­ро­й­с­т­во (ТЗИ); зак­ла­д­ка

Скры­т­но ус­та­но­в­ле­н­ное те­х­ни­че­с­кое сре­д­с­т­во, со­з­даю­щее уг­ро­зу для ин­фо­р­ма­ции)

 

 

5.8 про­г­ра­м­на за­к­ла­д­ка

По­тай впро­ва­дже­на про­г­ра­ма, яка ство­рює за­г­ро­зу для ін­фо­р­ма­ції, що мі­с­ти­ть­ся у комп'юте­рі

en program bug

ru (прог­ра­м­м­ная за­к­ла­д­ка(ТЗИ);

Скры­т­но вне­д­ре­н­ная про­г­рамма, создающая уг­розу для ин­фо­р­ма­ции, со­де­р­жа­ще­й­ся в ко­м­пью­те­ре)

 

 

5.9 комп'юте­р­ний ві­рус

Про­г­ра­ма, що ро­з­м­но­жує­ть­ся та по­ши­рює­ть­ся са­мо­чи­н­но

При­мі­т­ка. Комп'юте­р­ний ві­рус мо­же по­ру­шу­ва­ти ці­лі­с­ність ін­фо­р­ма­ції, про­г­рамне за­бе­з­пе­че­н­ня та (чи) ре­жим ро­бо­ти об­чи­с­лю­ва­ль­ної те­х­ні­ки

en computer virus

ru (ко­м­пью­те­р­ный ви­рус

Са­мо­п­рои­з­во­ль­но­ ра­з­м­но­жаю­щая­ся и ра­с­п­ро­с­т­ра­няю­щая­ся про­г­ра­м­ма)

При­ме­ча­ние. Ко­м­пью­те­р­ный ви­рус мо­жет на­ру­шать це­ло­с­т­ность ин­фо­р­ма­ции, про­г­ра­м­м­ное обе­с­пе­че­ние и (или) ре­жим ра­бо­ты вы­чи­с­ли­те­ль­ной те­х­ни­ки

 

 

5.10 спе­ціа­ль­ний вплив (ТЗИ)

Вплив на те­х­ні­ч­ні за­со­би, що при­з­во­дить до зді­й­с­не­н­ня за­г­ро­зи для ін­фо­р­ма­ції

en special influence

ru (спе­циа­ль­ное во­з­де­й­с­т­вие (ТЗИ) Во­з­де­й­с­т­вие на те­х­ни­че­с­кие сре­д­с­т­ва, при­во­дя­щее к осу­ще­с­т­в­ле­нию уг­роз для ин­фо­р­ма­ции)

 

 

5.11 те­х­ні­ч­на ро­з­ві­д­ка

Не­са­н­к­ціо­но­ва­не здо­бу­ва­н­ня ін­фо­р­ма­ції за до­по­мо­гою те­х­ні­ч­них за­со­бів та її ана­ліз

en technical intelligence

ru (те­х­ни­че­с­кая ра­з­ве­д­ка

Не­са­н­к­цио­ни­ро­ва­н­ное по­лу­че­ние све­де­ний путем сбо­ра ин­фо­р­ма­ции те­х­ни­че­с­ки­ми сре­д­с­т­ва­ми и ее ана­лиз)

 

 

5.11.1 мо­дель те­х­ні­ч­ної ро­з­ві­д­ки

Фо­р­ма­лі­зо­ва­ний опис ме­то­дів, за­со­бів та мо­ж­ли­во­с­тей те­х­ні­ч­ної ро­з­ві­д­ки

en technical intelligence model

ru (мо­дель те­х­ни­че­с­кой ра­з­ве­д­ки

Фо­р­ма­ли­зо­ва­н­ное опи­са­ние ме­то­дов, средств и во­з­мо­ж­но­с­тей те­х­ни­че­с­кой ра­з­ве­д­ки)

 

 

6 ТЕ­Х­НІ­Ч­НІ КА­НА­ЛИ ВИ­ТО­КУ ІН­ФО­Р­МА­ЦІЇ

 

 

 

6.1 но­сій ін­фо­р­ма­ції (ТЗІ)

Ма­те­ріа­ль­ний об'єкт, що мі­с­тить ін­фо­р­ма­цію з об­ме­же­ним дос­ту­пом

en information carrier

ru (но­си­тельин­фо­р­ма­ции(ТЗИ)

Ма­те­риа­ль­ный об­ъект, со­де­р­жа­щий ин­фо­р­ма­цию с ог­ра­ни­че­н­ным до­с­ту­пом)

 

 

6.2 ін­фо­р­ма­ти­в­ний си­г­нал (ТЗІ)

Фі­зи­ч­не по­ле та(чи) хі­мі­ч­на ре­чо­ви­на, що мі­с­тять ін­фо­р­ма­цію з об­ме­же­ним до­с­ту­пом

en information signal

ru (ин­фо­р­ма­ти­в­ныйси­г­нал

Фи­зи­че­с­кое по­ле и хи­ми­че­с­кое ве­ще­с­т­во, со­де­р­жа­щие ин­фо­р­ма­цию с ог­ра­ни­че­н­ным до­с­ту­пом)

 

 

6.3 (те­х­ні­ч­ний) ка­нал ви­то­ку ін­фо­р­ма­ції

Су­ку­п­ність но­сія ін­фо­р­ма­ції, се­ре­до­ви­ща його по­ши­ре­н­ня та за­со­бу те­х­ні­ч­ної ро­з­ві­д­ки

en (technical) channel of information leakage

ru (те­х­ни­че­с­кий) ка­нал уте­ч­ки ин­фо­р­ма­ции

Со­во­ку­п­ность но­си­те­ля ин­фо­р­ма­ции, сре­ды его ра­с­п­ро­с­т­ра­не­ния и сре­д­с­т­ва те­х­ни­че­с­кой ра­з­ве­д­ки)

 

 

6.3.1 са­мо­чи­н­ний (те­х­ні­ч­ний) ка­нал ви­то­ку ін­фо­р­ма­ції; не­на­в­ми­с­ний ка­нал ви­то­ку ін­фо­р­ма­ції

Те­х­ні­ч­ний ка­нал ви­то­ку ін­фо­р­ма­ції, в яко­му но­сії ін­фо­р­ма­ції та (чи) се­ре­до­ви­ще їх по­ши­ре­н­ня фо­р­мую­ть­ся са­мо­чи­н­но

en unpremeditated (technical) channel of information leakage

ru (не­п­ре­д­на­ме­ре­н­ный (те­х­ни­че­с­кий) ка­нал уте­ч­ки ин­фо­р­ма­ции

Те­х­ни­че­с­кий ка­нал уте­ч­ки ин­фо­р­ма­ции, в ко­то­ром но­си­те­ли ин­фо­р­ма­ции и (или) сре­да их ра­с­п­ро­с­т­ра­не­ния фо­р­ми­рую­т­ся са­мо­п­рои­з­во­ль­но)

 

 

6.3.2 шту­ч­ний (те­х­ні­ч­ний) ка­нал ви­то­ку ін­фо­р­ма­ції; на­в­ми­с­ний ка­нал ви­то­ку ін­фо­р­ма­ції

 -

en premeditated (technical) channel of information leakage

ru (пре­д­на­ме­ре­н­ный (те­х­ни­че­с­кий) ка­нал уте­ч­ки ин­фо­р­ма­ции)

 -

 

 

6.4 по­бі­ч­не еле­к­т­ро­ма­г­ні­т­не ви­п­ро­мі­не­н­ня і на­від; ПЕМВН

Еле­к­т­ро­ма­г­ні­т­не ви­п­ро­мі­не­н­ня та на­від, що є по­бі­ч­ним ре­зу­ль­та­том фу­н­к­ціо­ну­ва­н­ня те­х­ні­ч­ного за­со­бу і мо­же бу­ти но­сієм ін­фо­р­ма­ції

en spurious elektromagnetic radiation and breakthrough

ru (по­бо­ч­ное эле­к­т­ро­ма­г­ни­т­ное из­лу­че­ние и на­во­д­ка; ПЭМИН

Эле­к­т­ро­ма­г­ни­т­ное из­лу­че­ние и на­во­д­ка, яв­ляю­щие­ся по­бо­ч­ным ре­зу­ль­та­том фу­н­к­цио­ни­ро­ва­ния те­х­ни­че­с­ко­го сре­д­с­т­ва и мо­жет быть но­си­те­ле­м ин­фо­р­ма­ции)

 

 

7 ТЕ­Х­НІ­Ч­НИЙ ЗА­ХИСТ ІН­ФО­Р­МА­ЦІЇ

 

 

 

7.1 те­х­ні­ч­ний за­хист ін­фо­р­ма­ції; ТЗІ

Дія­ль­ність, спря­мо­ва­на на за­по­бі­га­н­ня по­ру­ше­н­ню ці­лі­с­но­с­ті, бло­ку­ва­н­ню та (чи) ви­то­ку ін­фо­р­ма­ції те­х­ні­ч­ни­ми ка­на­ла­ми

en technikal protection of information

ru (те­х­ни­че­с­каяза­щи­таин­фо­р­ма­ции;

ТЗИ дея­те­ль­ность, на­п­ра­в­ле­н­ная на пре­до­т­в­ра­ще­ние на­ру­ше­ния це­ло­с­т­но­с­ти, бло­ки­ро­ва­ния и (или) уте­ч­ки информации по те­х­ни­че­с­ким ка­на­лам)

 

 

7.2 (те­х­ні­ч­ний) за­сіб із за­хи­с­том; за­хи­ще­ний (те­х­ні­ч­ний) за­сіб; за­хи­ще­на те­х­ні­ка

Те­х­ні­ч­ний за­сіб, у яко­му до­да­т­ко­во до ос­но­в­но­го при­з­на­че­н­ня пе­ре­д­ба­че­но фу­н­к­цію за­хи­с­ту ін­фо­р­ма­ції від за­г­роз

en facility with protect

ru ((те­х­ни­че­с­кое) сре­д­с­т­во с за­щи­той; за­щи­ще­н­ное (те­х­ни­че­с­кое) сре­д­с­т­во; за­щи­ще­н­ная те­х­ни­ка

Те­х­ни­че­с­кое сре­д­с­т­во, в ко­то­ром до­по­л­ни­те­ль­но к ос­но­в­но­му на­з­на­че­нию пре­ду­с­мо­т­ре­на фу­н­к­ция за­щи­ты ин­фо­р­ма­ции от уг­роз)

 

 

7.3 за­сіб те­х­ні­ч­но­го за­хи­с­ту ін­фо­р­ма­ції

При­с­т­рій та (чи) про­г­ра­м­ний за­сіб, ос­но­в­не при­з­на­че­н­ня яких - за­хист ін­фо­р­ма­ції від за­г­роз

en facility of technical protection of information

ru (сре­д­с­т­во те­х­ни­че­с­кой за­щи­ты ин­фо­р­ма­ции

Ус­т­ро­й­с­т­во и (или) про­г­ра­м­м­ное сре­д­с­т­во, ос­но­в­ное на­з­на­че­ние ко­то­рых - за­щи­та ин­фо­р­ма­ции от уг­роз)

 

 

7.4при­хо­ву­ва­н­ня ін­фо­р­ма­ції

Спо­сіб те­х­ні­ч­но­го за­хи­с­ту ін­фо­р­ма­ції, який по­ля­гає в уне­мо­ж­ли­в­ле­н­ні або су­т­тє­во­му ут­ру­д­не­н­ні не­са­н­к­ціо­но­ва­но­го одержання ін­фо­р­ма­ції

en hiding ru (со­к­ры­тие (ин­фо­р­ма­ции)

Спо­соб те­х­ни­че­с­кой за­щи­ты ин­фо­р­ма­ции, со­с­тоя­щий в ис­к­лю­че­нии или су­ще­с­т­ве­н­ном за­т­ру­д­не­нии не­са­н­к­цио­ни­ро­ва­н­но­го по­лу­че­ния ин­фо­р­ма­ции)

 

 

7.4.1па­си­в­не при­хо­ву­ва­н­ня ін­фо­р­ма­ції

При­хо­ву­ва­н­ня ін­фо­р­ма­ції ос­ла­б­ле­н­ням ене­р­ге­ти­ч­них ха­ра­к­те­ри­с­тик фі­зи­ч­них по­лів або зни­же­н­ням ко­н­це­н­т­ра­ції ре­чо­вин

en passive hiding

ru (па­с­си­в­ное со­к­ры­тие ин­фо­р­ма­ции

Со­к­ры­тие ин­фо­р­ма­ции пу­тем осла­б­ле­ния эне­р­ге­ти­че­с­ких хара­к­те­ри­с­тик фи­зи­че­с­ких по­лей или сни­же­ния ко­н­це­н­т­ра­ции ве­ществ)

 

 

7.4.2 ак­ти­в­не при­хо­ву­ва­н­ня ін­фо­р­ма­ції

При­хо­ву­ва­н­ня ін­фо­р­ма­ції ство­ре­н­ням та­ких фі­зи­ч­них по­лів та ре­чо­вин, які ут­ру­д­нюють здо­бу­ва­н­ня ін­фо­р­ма­ції або спри­чи­няють не­ви­з­на­че­ність її змі­с­ту

en active hiding

ru (ак­ти­в­ное со­к­ры­тие ин­фо­р­ма­ции

Со­к­ры­тие ин­фо­р­ма­ции пу­тем фо­р­ми­ро­ва­ния та­ких фи­зи­че­с­ких по­лей и ве­ществ, ко­то­рые за­т­ру­д­няют по­лу­че­ние ин­фо­р­ма­ции или со­з­дают нео­п­ре­де­ле­н­ность ее со­де­р­жа­ния)

 

 

7.5 де­зі­н­фо­р­му­ва­н­ня

Спо­сіб те­х­ні­ч­но­го за­хи­с­ту ін­фо­р­ма­ції, який по­ля­гає у фо­р­му­ва­н­ні сві­до­мо хи­б­ної ін­фо­р­ма­ції для уне­мо­ж­ли­в­ле­н­ня не­са­н­к­ціо­но­ва­но­го до­с­ту­пу до іс­ти­н­ної ін­фо­р­ма­ції

en misinformation

ru (де­зи­н­фо­р­ми­ро­ва­ние

Спо­соб те­х­ни­че­с­кой за­щи­ты ин­фо­р­ма­ции, со­с­тоя­щий в фо­р­ми­ро­ва­нии за­ве­до­мо ло­ж­ной ин­фо­р­ма­ции для ис­к­лю­че­ния не­са­н­к­цио­ни­ро­ва­н­но­го до­с­ту­па к ис­ти­н­ной ин­фо­р­ма­ции)

 

 

8. ОР­ГА­НІ­ЗА­ЦІЯ ТЕ­Х­НІ­Ч­НО­ГО ЗА­ХИ­С­ТУ ІН­ФО­Р­МА­ЦІЇ

 

 

 

8.1. си­с­те­ма те­х­ні­ч­но­го за­хи­с­ту ін­фо­р­ма­ції

Су­ку­п­ність ор­га­ні­за­ці­й­них стру­к­тур, но­р­ма­ти­в­но-­пра­во­вих до­ку­ме­н­тів та ма­те­ріа­ль­но-­те­х­ні­ч­ної ба­зи

Прі­ми­т­ка. Ос­но­в­ни­ми еле­ме­н­та­ми ма­те­ріа­ль­но-­те­х­ні­ч­ної ба­зи си­с­те­ми ТЗІ є те­х­ні­ч­ні за­со­би із за­хи­с­том, за­со­би те­х­ні­ч­но­го за­хи­с­ту ін­фо­р­ма­ції та за­со­би ко­н­т­ро­лю за ефе­к­ти­в­ні­с­тю те­х­ні­ч­но­го за­хи­с­ту ін­фо­р­ма­ції

en system of technical protection of information

ru (си­с­те­ма те­х­ни­че­с­кой за­щи­ты ин­фо­р­ма­ции

Со­во­ку­п­ность ор­га­ни­за­цио­н­ных стру­к­тур, но­р­ма­ти­в­но-­пра­во­вых до­ку­ме­н­тов и ма­те­риа­ль­но-­те­х­ни­че­с­кой ба­зы те­х­ни­че­с­кой за­щи­ты ин­фо­р­ма­ции

При­ме­ча­ние. Ос­но­в­ны­ми эле­ме­н­та­ми ма­те­риа­ль­но-­те­х­ни­че­с­кой ба­зы си­с­те­мы ТЗИ яв­ляю­т­ся те­х­ни­че­с­кие сре­д­с­т­ва с за­щи­той и сре­д­с­т­ва ко­н­т­ро­ля за эф­фе­к­ти­в­но­с­тью те­х­ни­че­с­кой за­щи­ты ин­фо­р­ма­ции)

 

 

8.2 зо­на бе­з­пе­ки ін­фо­р­ма­ції

Про­с­тір, за ме­жа­ми яко­го ін­фо­р­ма­ція убе­з­пе­че­на

en security zone of information

ru (зо­на бе­зо­па­с­но­с­ти ин­фо­р­ма­ции

Про­с­т­ра­н­с­т­во, за пре­де­ла­ми ко­то­ро­го обе­с­пе­че­на бе­зо­па­с­ность ин­фо­р­ма­ции)

 

 

8.3.рі­вень (те­х­ні­ч­но­го) за­хи­с­ту ін­фо­р­ма­ції

Су­ку­п­ність ви­мог (в тому числі і тих, що нормуються), які ви­з­на­чає­ть­ся ре­жи­мом до­с­ту­пу до ін­фо­р­ма­ції та за­г­ро­за­ми для неї

en technical protection information level

ru (уро­вень (те­х­ни­че­с­кой) за­щи­ты ин­фо­р­ма­ции

Со­во­ку­п­ность тре­бо­ва­ний (в том чи­с­ле и но­р­ми­руе­мых), которые оп­ре­де­ляются ре­жи­мом до­с­ту­па к ин­фо­р­ма­ции и уг­ро­за­ми для нее)

 

 

8.4 ефе­к­ти­в­ність те­х­ні­ч­но­го за­хи­с­ту ін­фо­р­ма­ції

Сту­пінь ві­д­по­ві­д­но­с­ті вжи­тих за­хо­дів що­до те­х­ні­ч­но­го за­хи­с­ту ін­фо­р­ма­ції вста­но­в­ле­ним ви­мо­гам

en efficiency (of technical) protection of information

ru (эф­фе­к­ти­в­ность (те­х­ни­че­с­кой) за­щи­ты ин­фо­р­ма­ции

Сте­пень соо­т­ве­т­с­т­вия при­ня­тых мер по те­х­ни­че­с­кой за­щи­те ин­фо­р­ма­ции ус­та­но­в­ле­нным но­р­мам

     

 

Joomla templates by a4joomla